We zijn er om te helpen

Veelgestelde vragen

D-U-N-S® is een afkorting voor ‘Data Universal Numbering System’ en is een bedrijfsidentificatiesysteem dat in 1962 is ontworpen door Dun & Bradstreet. Middels dit systeem wordt een uniek negen-cijferig nummer toegekend aan elk bedrijf dat in de wereldwijde Dun & Bradstreet database wordt opgenomen.

Dit negen-cijferig nummer wordt het D-U-N-S® Nummer genoemd en dient als een instrument voor het identificeren, organiseren en consolideren van informatie over bedrijven.

Bedrijven wereldwijd gebruiken het D-U-N-S® Nummer om informatie over leveranciers, klanten en handelspartners te consolideren en te verbinden, waardoor ze een completer beeld hebben van de kansen en risico’s in hun zakelijke relaties.

Met je eigen D-U-N-S® Nummer kan je daardoor gemakkelijk bij je (internationale) leveranciers en klanten aantonen dat en hoe u als onderneming bent ingeschreven in het lokale handelsregister, wat bijvoorbeeld uw leverancierskrediet kan bevorderen.

Dun & Bradstreet verzamelt informatie vanuit openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernenmingen, het Staatsblad, Rechtbanken, nieuwsmedia en andere openbare bronen en het DunTrade® Programma.

Indien u Dun & Bradstreet wilt voorzien van aanvullende informatie kunt u ons een verzoek om verwerking en opname in onze producten per email zenden. Weest u zich ervan bewust dat Dun & Bradstreet alleen gegevens kan verwerken als aan alle relevante eisen is voldoen.

In dit geval dienen de jaarcijfers vastgesteld te zijn en gevalideerd/geauditeerd door uw accountant of administrateur (zowel de vaststelling alsook validatie/auditering door uw accountant of administratiekantoor moet duidelijk blijken uit de aangeleverde stukken).

Stuur hiervoor een e-mail naar customerservicesbenelux@altares.com

Dun & Bradstreet verzamelt informatie vanuit openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernenmingen, het Staatsblad, Rechtbanken, nieuwsmedia en andere openbare bronnen en het DunTrade® Programma.

“De D&B-rating (bijvoorbeeld: 4A3) geeft een indicatie van kredietwaardigheid. De D&B-rating wordt gewoonlijk in twee delen opgesplitst: de ‘Financiële sterkte indicator’ en vervolgens de ‘Risico Indicator’ geeft het risico weer dat verbonden is aan het bedrijf.
De D&B Rating is dus opgebouwd uit twee delen:

  1. De ‘Financiële sterkte indicator’ die de financiële sterkte van een onderneming aanduidt, gebaseerd op het netto eigen vermogen of het volgestort kapitaal.
  2. De ‘Risico Indicator’, altijd de laatste positie van de D&B-Rating, die de berekende kans op faillissement weergeeft op een schaal van 1 t/m 4, waarbij 1 een minimaal risico vertegenwoordigt en 4 een hoog risico op een faillissement aangeeft.

De Risico Indicator wordt afgeleid van de toegekende D&B Faillissementsscore.”

Indien u Dun & Bradstreet wilt voorzien van aanvullende informatie kunt u ons een verzoek om verwerking en opname in onze producten per email zenden. Wees u ervan bewust dat Dun & Bradstreet alleen gegevens kan verwerken als aan alle relevante eisen is voldaan.

Bijvoorbeeld: Als u D&B wilt voorzien van een aanvullende Winst- en Verliesrekening, dan dient dit voor hetzelfde boekjaar te gelden als de meest recente balans gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet duidelijk dat u gemachtigd bent om namens de onderneming op te treden. In dit geval dienen ook de aanvullende cijfers vastgesteld te zijn en gevalideerd/geauditeerd door uw account of administrateur (zowel de vaststelling alsook validatie/auditering door uw accountant of administratiekantoor moet duidelijk blijken uit de aangeleverde stukken).

Zodra de gegevens zijn geanalyseerd en opgenomen in de D&B-producten, zal deze informatie beschikbaar komen voor alle Dun & Bradstreet klanten die hierom vragen.

Let op! D&B verwerkt geen kwartaalcijfers of andere tussentijdse financiële rapportages, enkel de jaarcijfers.

“De D&B Faillissementsscore is een wiskundig berekende score die de relatieve kans op faillissement voorspelt op basis van statistische technieken en rekenmodellen die uniek zijn voor Dun & Bradstreet. In deze rekenmodellen worden tal van historische data elementen, die specifiek geidentificeerd kunnen worden voor goed presterende en gefaalde bedrijven, gebruikt om toekomstig gedrag en continuïteit te voorspellen.

De D&B Faillissementsscore in Nederland wordt onder andere berekend op basis van de volgende elementen:

  • Algemene demografische bedrijfsgegevens: bv. rechtsvorm, aantal werknemers, ouderdom van het bedrijf, bedrijfssector.
  • Financiële gegevens: bv. winst- en verliescijfers, financiële ratio’s, trends.
  • Betalingservaringen: bv. ervaringen uit het DunTrade® Programma.
  • Incasso-ervaringen: bv. Aanwezigheid, waarde en frequentie van incasso-ervaringen.

De D&B Faillissementsscore is een relatieve risicobepaling voor bedrijfsfaillissementen, wat betekent dat het een bedrijf positioneert ten opzichte van alle andere bedrijven in het betreffende land.

Bijvoorbeeld een faillissementsscore van 80 betekent dat 20% van de bedrijven in dat land/groep (benchmark) een kleinere kans heeft, 79% meer kans en 1% een gelijke kans op faillissement heeft..

De D&B Faillissementsscore wordt vervolgens gebruikt om de risico indicator van de D&B Rating (1 t/m 4) te bepalen.”

De D&B Betalingsscore, ook wel paydex genoemd, is een relatieve meting van de betalingscapaciteit van een onderneming en geeft een indicatie van de snelheid waarmee een bedrijf de facturen betaalt.

De betalingsscore wordt uitgedrukt in een waarde van 1 (laagste score) t/m 100 (hoogste score). Daarbij kan een waarde van 80 als optimaal worden beschouwd, omdat deze score een betaalgedrag vertegenwoordigt waarbij facturen gemiddeld binnen de overeengekomen termijn worden voldaan.
Een betalingsscore onder de 80 staat gelijk aan een gemiddelde vertraging en scores boven de 80 staan gelijk aan betalingen die gemiddeld sneller dan de overeengekomen termijn worden voldaan (om bijvoorbeeld kortingen te bedingen).

De betalingservaringen die D&B dagelijks via het Dun-Trade® programma ontvangt van onafhankelijke bedrijven, vormen de basis voor de D&B Betalingsscore.

De volgende (engelstalige) video geeft u een heldere uitleg over de D&B Betalingsscore ofwel D&B Paydex:

“Dit adres is afkomstig uit het register van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (“Registre de Commerce et des Sociétés” voor Luxemburg), waar u als bedrijf ingeschreven staat. Het geregistreerde adres betreft het meest recente adres dat bij de KvK bekend is. Is het adres dat in onze database opgenomen staat niet compleet of niet actueel, dan kunt u het beste de wijziging doorgeven aan de bron (Kruispuntbank voor Ondernemingen of Registre de Commerce et des Sociétés voor Luxemburg).

Als u de verwerking van uw gegevens in onze database wilt bespoedigen kunt u ons het beste, nadat de gegevens zijn aangepast bij de bron, per email verzoeken om aanpassing van uw gegevens. Vermeld u in dat geval a.u.b. uw KBO ondernemingsnummer (RCS nummer voor Luxemburg). “

Dun & Bradstreet heeft tot doel u te allen tijde te voorzien van een betrouwbare en consistente service.

Mocht u echter niet tevreden zijn met de service die wij u gegeven hebben dan kunt u hiervan schriftelijk melding maken bij het Dun & Bradstreet Customer Services team.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verzoeken we u de klacht zo volledig mogelijk te omschrijven.

Wanneer we uw klacht in goede orde hebben ontvangen, zullen we u een uniek referentienummer verstrekken waarmee uw klacht wordt geïdentificeerd. Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht op te lossen en u een gepaste respons te geven binnen 3 werkdagen.

U kunt ons aanschrijven via het volgende e-mail adres: customerservicesbenelux@altares.com

Of via het volgende adres:

Dun & Bradstreet België N.V.
T.a.v. Customer Services Team
Keizer Karellaan 576
Sint-Agatha-Berchem 1082
België

De D&B Kredietlimiet is het gemiddeld aanvaardbaar openstaand bedrag per gemiddelde leverancier

(1) betaalbaar op 30 dagen.
(1) gemiddelde leverancier is geen strategische of onbeduidende leverancier. Deze twee groepen behoeven aangepaste limieten.
(2) Indien er een aansprakelijkheidsverklaring afgegeven is, of u maakt onderdeel uit van een groep (die geconsolideerd publiceert), zal het EIGEN VERMOGEN van de aansprakelijkheidsnemer / van de groep worden gebruikt.

De D&B Kredietlimiet is een verantwoord ADVIES. U kunt zelf besluiten deze te verhogen dan wel te verlagen. Argumenten hiervoor kunnen zijn:

  1. Andere betalingstermijn. Indien de betalingstermijn langer wordt (bijv. 60 dagen i.p.v. 30) dan wordt het risico groter omdat het bedrag langer open staat. In dat geval is het logisch om de limiet te verlagen. Voor een kortere betalingstermijn geldt uiteraard het tegenovergestelde.
  2. Bent u een strategische leverancier, wordt u in de regel eerder betaald, dan kunt u overwegen de limiet te verhogen. Zij moeten u wel betalen, want als u de toevoer afsluit, is het voortbestaan in gevaar (let wel op de juiste balans in de afhankelijkheid).
  3. Zijn de gemiddelde orderbedragen veel hoger (of juist veel lager) dan de kredietlimiet, dan kunt u ervoor kiezen de kredietlimiet met een bepaalde factor te verhogen of te verlagen.

NB. Laat de kans op faillissement hierbij wel leidend zijn/blijven.

Customer Service

België
Dun & Bradstreet Belgium SA
Altares Dun & Bradstreet
Inter Access Park
Pontbeekstraat 4
1702 Dilbeek
T: +32 (0)2 481 83 00
E: customerservicesbenelux@altares.com

Nederland
Dun & Bradstreet B.V.
Montevideo Offices
Otto Reuchlinweg 1032
3072 MD Rotterdam
T: +31 (0)10 710 95 60
E: customerservicesbenelux@altares.com