Wat is ESG en waarom is het belangrijk?

Wat is ESG? Wat is ESG-reporting en hoe voldoe ik aan de juiste wetgeving? Ook ESG-scores komen hier aan bod.

ESG - Index

Wat is Environmental, Social en Governance (ESG) en waarom is het belangrijk?

Met Environmental, Social en Governance (ESG) kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan het creëren van een duurzame en inclusieve toekomst. Benieuwd wat dat betekent voor jou? In dit artikel leg ik uit wat ESG is, waarom het zo belangrijk is en hoe jij ESG succesvol kunt toepassen in jouw organisatie.
Vrouw ruikt aan papieren roos

Er was eens een bedrijf dat toegewijd was aan ESG-principes, waar een groep werknemers besloten om een milieuvriendelijke kantoorwedstrijd te organiseren. Ze daagden elkaar uit om in een maand tijd zo weinig mogelijk papier te gebruiken. De wedstrijd veranderde al gauw in een hilarische race van creatieve oplossingen; van gevouwen enveloppen tot origami kunstwerken van recyclede memo’s. Niet alleen redden ze bomen, maar bevorderden ze ook de saamhorigheid in de ESG-uitdagingen. Zo zie je maar: kleine veranderingen kunnen al een grote impact maken.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het is een concept waarmee je de duurzaamheid- en maatschappelijke impact van bedrijven en organisaties kunt beoordelen. Dat klinkt bekend in de oren! Is ESG hetzelfde als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Er is inderdaad weinig verschil. Voor zowel MVO als ESG geldt dat het stimuleren van een klimaatvriendelijke en sociaal-ethische manier van ondernemen voorop staat. Het voordeel van ESG ten opzichte van MVO is dat het internationaal meer bekendheid heeft. Zo zijn er (Europese) standaarden opgesteld en is het makkelijker als (internationaal) bedrijf om hierover te kunnen rapporteren.

Lees ook: ESG is het nieuwe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Waar komt ESG vandaan?

ESG-principes vinden hun oorsprong in de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN). Deze ontwikkelingsdoelen staan bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s) en zijn bedacht door de Verenigde Naties om armoede te bestrijden, economisch te blijven groeien en goed voor het klimaat te zorgen.

ESG-factoren kunnen gekoppeld worden aan de SDG’s op bedrijfsniveau. De 17 SDG’s zijn omgezet naar 10 ESG-principes die bedrijven een richting geven waarin ze moeten handelen om een ESG-strategie te kunnen ontwikkelen.

 1. Bedrijven moeten meewerken aan het onderschrijven en respecteren van internationale mensenrechten.
 2. Bedrijven mogen niet handelen in strijd met internationale mensenrechten.
 3. Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling te handhaven.
 4. Uitbannen van alle vormen van verplichte of gedwongen arbeid.
 5. De afschaffing van kinderarbeid.
 6. Het uitbannen van discriminatie in arbeid en beroep.
 7. Bedrijven moeten voorzorgsmaatregelen voor milieu-uitdagingen steunen.
 8. Bedrijven moeten initiatieven nemen om meer verantwoordelijkheid voor het milieu op zich te nemen.
 9. Het aanmoedigen van het ontwikkelen en verspreiden van milieuvriendelijke technologie.
 10. Ondernemingen moeten alle vormen van corruptie bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.

Graphic ESG Goals

Hoe stel je een goed ESG-beleid op?

In 2023 is het niet langer voldoende voor bedrijven om alleen maar te beweren dat ze de SDGs omarmen. Een effectief ESG-beleid vereist een diepgaandere aanpak, waarbij je actief kijkt naar hoe je vanuit jouw dagelijkse werkzaamheden een positieve impact kunt creëren. Het gaat verder dan alleen mooie woorden; concrete acties zijn essentieel om bij te dragen aan duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur.

Het stellen van meetbare doelen is een cruciaal onderdeel van een solide ESG-beleid. Deze doelen stellen je in staat om de voortgang en effectiviteit van jouw duurzaamheidsinspanningen te meten en te evalueren. Het zijn niet alleen de doelen zelf waar het aan schort. Ook de rapportage en de manier waarop resultaten worden gemeten, blijven vaak nog achter.

ESG-rapportages

In een ESG-rapportage deel je kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over hoe je bedrijf omgaat met milieu, maatschappij en governance. Je verschaft duidelijkheid over de ESG-activiteiten van je bedrijf, vergroot transparantie ten opzichte van investeerders en inspireert andere organisaties om hetzelfde te doen. Daarnaast laat je zien op welke manier je je doelen bereikt en dat je ESG-projecten echt zijn; dus dat je je niet schuldig maakt aan ‘greenwashing’. Dit is een term die verwijst naar bedrijven die hun publiek misleiden door zich groener of duurzamer voor te doen dan ze werkelijk zijn.

Het vastleggen van een ESG-rapportage is voor de meeste bedrijven een uitdaging. De ESG-metrics verschillen namelijk per branche, bedrijfsgrootte en complexiteit. Ook wetgeving en rapportagestandaarden spelen hierin een belangrijke rol.

Lees ook: De uitdagingen van een ESG-strategie

Hoe maak ik een ESG-rapportage?

In een ESG-rapportage, worden bedrijven bestudeerd vanuit een Environmental, Social en Governance perspectief. Aan de hand van een ESG-score of -rating krijgen zij een positie toegekend op basis van vergelijkingen met soortgelijke bedrijven.

 1. Environmental (milieu)
  Verwijst naar de activiteiten die een bedrijf onderneemt om milieuvriendelijk te handelen, zoals het verminderen van uitstoot of het bevorderen van energie-efficiëntie. Dit perspectief gaat over:
  - Hoe een bedrijf zich inzet voor het tegengaan van klimaatverandering.
  - Welke maatregelen een bedrijf neemt om CO2-uitstoot te verminderen.
  - Op welke manier een bedrijf bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit, verbetering van lucht- en waterkwaliteit, preventie van ontbossing en verantwoord beheer van afval.
  - Hoe een bedrijf duurzaam omgaat met natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een verantwoorde toeleveringsketen.
  - Wat een bedrijf doet om zijn eigen uitstoot te verminderen.

 2. Social (sociaal)
  Heeft betrekking tot de relaties van een bedrijf met zijn werknemers, klanten, gemeenschappen en andere belanghebbenden. Denk hierbij aan zaken zoals:
  - Hoe een bedrijf zorgt voor het welzijn van zijn medewerkers en een veilige werkomgeving creëert.
  - Inspanningen die het bedrijf onderneemt om inclusiviteit te bevorderen voor diverse groepen, zoals gender en LGBTQ+.
  - Hoe het bedrijf de betrokkenheid van zijn werknemers stimuleert.
  - De maatregelen die worden genomen om gegevensbescherming en privacy te waarborgen.
  - De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf.
  - Het waarborgen van mensenrechten en naleving van arbeidsnormen.

 3. Governance (bestuur)
 4. Verwijst naar de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd en beheerd. Dit gaat vooral over hoe transparant een bedrijf is over zijn financiële rapportages, maar ook over (on)ethische bedrijfspraktijken, onafhankelijkheid van bestuurders en aanwezigheid van interne controlesystemen. Het gaat over:
  - De interne controles van een bedrijf.
  - Het vaststellen van beleid, principes en procedures met betrekking tot leiderschap, bestuursstructuur, vergoeding van bestuurders, auditcommissie, rechten van aandeelhouders, preventie van omkoping, lobbypraktijken, politieke donaties en bescherming van klokkenluiders.

Wat is een ESG-score?

Een ESG-score is eigenlijk net zoals een credit-rating, maar dan voor duurzaamheid. Het geeft aan hoe goed een bedrijf omgaat met milieuzaken, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. De score laat zien in hoeverre het bedrijf zich aan zijn duurzaamheidsverplichtingen houdt, hoe goed het presteert op deze gebieden en welk risico het loopt.

ESG-scoring is een relatief nieuwe ontwikkeling en kan daardoor kwetsbaar zijn. Veel bedrijven die ESG-scores aanbieden, vertrouwen op informatie die door bedrijven zelf wordt verstrekt. Hierdoor kan er een discrepantie ontstaan tussen de score en de werkelijke prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Om ESG-scores te verbeteren en nauwkeuriger te maken, is een gebalanceerde aanpak cruciaal. Een goede ESG-scoring omvat een mix van informatiebronnen, waaronder gegevens van bedrijven zelf, maar ook het gebruik van technologieën zoals Natural Language Processing (NLP) en machine learning, zoals AI.

Hoe kom ik aan een ESG-score?

Steeds meer bedrijven geven prioriteit aan het aangaan van zakelijke relaties met ethische partners, en wij begrijpen dat belang maar al te goed. Werken met ethische bedrijven biedt namelijk talloze voordelen, zoals het beperken van risico's, het vergroten van veerkracht en het verbeteren van de bedrijfsprestaties.

Bij Altares bieden we ESG-inzichten die het selecteren van ethische en duurzame derde partijen eenvoudiger maken dan ooit tevoren. Heb je essentiële ESG-inzichten nodig van jouw klanten of leveranciers? Vraag dan een ESG Ranking Report aan. Wil je ESG integreren in je due diligence proces? Maak dan gebruik van ons D&B ESG-platform. En als je al gebruikmaakt van de duurzaamheidsrating van Ecovadis, dan kun je deze naadloos integreren in onze alles-in-een KYC (Know Your Customer) oplossing, indueD.

Onze ESG-data wordt verzameld uit een uitgebreid netwerk van miljoenen geverifieerde en wereldwijde betrouwbare bronnen. Met behulp van deze gegevens stellen we gedetailleerde ESG-ranglijsten op voor specifieke onderwerpen die maar liefst 13 ESG-thema's omvatten. Bovendien zijn onze ESG-ranglijsten ontworpen volgens erkende duurzaamheidskaders, wat betekent dat ze voldoen aan internationale standaarden en richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage. Hierdoor kun je als bedrijf aan de wettelijke eisen en regelgeving rond ESG voldoen, en jezelf positioneren als een verantwoordelijke en duurzame organisatie.
Graphic ESG Themes

Wetten en Regelgeving omtrent ESG

In de afgelopen jaren zijn er talrijke wetten en regelgevingen vastgelegd met betrekking tot ESG, voornamelijk op Europees niveau. Deze wetten zijn vooral gericht op grote ondernemingen, maar aangezien hun gehele toeleveringsketen ook aan deze wetgeving moet voldoen, heeft dit vaak een aanzienlijke impact op kleinere bedrijven. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen MKB-bedrijven steeds vaker betrokken raken bij de naleving van wet- en regelgeving omtrent ESG.

Benieuwd welke regels van toepassing zijn op jouw bedrijf?
We zetten de belangrijkste wetten en regelgeving omtrent ESG voor je op een rijtje.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Vanaf maart 2021 is de SFDR in werking getreden, een belangrijke regelgeving die van toepassing is op financiële marktpartijen, zoals pensioenfondsen, beleggingsbeheerders en soortgelijke instellingen. Deze regelgeving legt een verplichting op aan deze partijen om duurzaamheidsinformatie openbaar te maken. Het gaat hierbij niet alleen om het eindresultaat van hun beleggingsprocessen, maar ook om de verantwoording van de genomen duurzaamheidsrisico's.

De SFDR is grondig en gedetailleerd, waardoor het een aanzienlijke hoeveelheid informatieverstrekking vereist. Het is belangrijk op te merken dat deze wet van toepassing is op alle financiële marktpartijen, ongeacht of ze zich actief bezighouden met duurzaamheid of niet. Zelfs als een instelling duurzame producten aanbiedt, zijn er nog strengere regels van toepassing.

Taxonomieverordening

Vanaf januari 2022 zijn financiële marktpartijen wettelijk verplicht om een gemeenschappelijk begrippenkader te verschaffen om op een eenduidige manier te communiceren over duurzame beleggingen. Deze nieuwe regelgeving heeft tot doel helderheid en transparantie te bevorderen binnen de sector en bij te dragen aan een beter begrip van duurzame beleggingen.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD is een belangrijke stap voor ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) om ESG risico's in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan hun stakeholders. Deze richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die sinds 2014 van toepassing is op de grootste bedrijven in de EU. De CSRD is van toepassing op bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria:

 1. Het bedrijf heeft 250 medewerkers of meer.
 2. Het bedrijf heeft een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro.
 3. Het bedrijf heeft een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.

Deze nieuwe CSRD-regeling gaat van kracht vanaf januari 2024 en zal betrekking hebben op het boekhoudjaar 2023. Dit betekent dat bedrijven al in 2023 moeten beginnen met het vastleggen van hun ESG-gerelateerde documentatie om tegen 2024 aan de compliance-eisen te voldoen. Het is belangrijk op te merken dat de verwachting is dat de CSRD in de komende jaren ook van toepassing zal worden op kleinere bedrijven binnen de EU. Middelgrote en kleine ondernemingen zijn momenteel tot het boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD, maar zelfs zij zullen te maken krijgen met eisen van hun ketenpartners die wel onder de CSRD-plicht vallen.

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD)

Op 1 juni 2023 heeft de EU de CSDD-regelgeving aangenomen, met als doel bedrijven aan te sporen om mensenrechten en milieubescherming te integreren in hun bedrijfsvoering. De nieuwe regels zijn van toepassing op:

Bedrijven
Wereldwijde Netto omzet*
Werknemers
EU-gevestigde bedrijven
> 40 miljoen euro
> 250 werknemers
EU-gevestigde moederbedrijven
> 150 miljoen euro
> 500 werknemers
Niet EU-gevestigde bedrijven
> 150 miljoen euro, waarvan
minstens 40 miljoen euro gegenereerd is in de EU
N.v.t.
Niet EU-gevestigde moederbedrijven
> 150 miljoen euro, waarvan
minstens 40 miljoen euro gegenereerd is in de EU
> 500 werknemers

*Als het gaat om het bepalen van de drempel voor de totale omzet die een niet-EU-bedrijf genereert binnen de Europese Unie, is het belangrijk om te vermelden dat deze omzet niet alleen betrekking heeft op de directe inkomsten van het bedrijf zelf. Het omvat ook de inkomsten die voortkomen uit samenwerkingen met andere bedrijven in de EU, waarbij het niet-EU-bedrijf bijvoorbeeld overeenkomsten heeft gesloten voor het gebruik van zijn producten of merk in ruil voor betalingen.

Deze regelgeving houdt in dat bedrijven die onder de CSDD-plicht vallen, hun strategie voor due diligence openbaar moeten publiceren. Hierin moeten zij aangeven hoe ze omgaan met kwesties zoals kinderarbeid, slavenhandel, uitstoot, corruptie, enzovoort. Het gaat niet alleen om hun eigen supply chain, maar ook om leveranciers en contractanten, zowel binnen als buiten de EU, die de impact van deze regelgeving zullen ervaren.

De wetgeving kan ervoor zorgen dat bedrijven die onder de CSDD-plicht vallen, documentatie van kleinere ondernemingen vragen om aan te tonen dat zij voldoen aan hun due diligence-verplichtingen. Dit is vanwege de verantwoordelijkheid van de CSDD-plichtige bedrijven om ervoor te zorgen dat ook hun partners en leveranciers in lijn zijn met duurzaamheidsnormen. Het is waarschijnlijk dat de CSDD-regelgeving pas op zijn vroegst van kracht zal zijn rond 2025-2026.

ESG-rapportage standaarden

Het opstellen van een ESG-rapportage wordt nog een stukje gecompliceerder door de aanwezigheid van meerdere rapportagestandaarden waaruit je kunt kiezen. De bekendste ESG-rapportagestandaarden zijn:

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI is een zelfstandige en internationale organisatie die bedrijven helpt verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact. De GRI Standard bevordert uniforme communicatie over bedrijfsimpact en bestaat uit Universal, Sector en Topic Standards. Deze bieden een gestructureerde aanpak om een compleet ESG-rapport op te stellen of specifieke topics te vermelden op websites of in deelrapporten.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

SASB ontwikkelde een ESG-framework om bedrijven te helpen bij het schrijven van ESG-rapporten. Het onderscheidt sectoren en differentieert op basis van de gekozen sector, gezien de focus per sector kan verschillen. Het framework is geen invulformulier, maar een uitgebreide lijst van onderwerpen voor een goed ESG-report. Ontwikkeld in de VS, houdt het rekening met Amerikaanse standaarden.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

De TCFD, ontworpen in 2015 door de Financial Stability Board, streeft naar uniforme ESG-rapportage. Voortgekomen uit de VN, richt het zich op banken, verzekeraars en investeerders. Het doel is meer transparantie in de financiële sector over duurzaamheid voor een stabielere en duurzamere economie.

Carbon Disclosure Project (CDP)

Hoewel CDP oorspronkelijk gericht was op het meten en rapporteren van CO2-uitstoot, heeft het zich uitgebreid naar andere milieu gerelateerde aspecten. CDP verzamelt gegevens van duizenden bedrijven over hun milieuprestaties en maakt deze openbaar beschikbaar voor investeerders en het publiek.

Integrated Reporting (IR)

Integrated Reporting benadrukt de integratie van financiële en niet-financiële informatie in één rapport, waarbij de nadruk ligt op het creëren van waarde op de lange termijn. Het helpt bedrijven om een holistisch beeld te schetsen van hun prestaties en impact, en hoe ze waarde genereren voor alle belanghebbenden.

International Sustainability Standards Board (ISSB)

Recentelijk heeft het ISSB twee nieuwe standaarden gelanceerd, namelijk IFRS S1 en IFRS S2. Deze zijn ontwikkeld om naadloos te worden geïntegreerd met de financiële rapportage van bedrijven. IFRS S1 richt zich op algemene duurzaamheidsrapportage en maakt gebruik van TCFD-principes voor niet-klimaat gerelateerde onderwerpen. Aan de andere kant omvat IFRS S2 klimaat gerelateerde kwesties, zoals emissies en risico's, en maakt het gebruik van TCFD-benaderingen. Deze nieuwe standaarden bieden bedrijven de mogelijkheid om zowel duurzaamheids- als financiële informatie op een geïntegreerde en gestandaardiseerde manier te rapporteren.

Wat het uitdagend maakt, is dat de keuze voor de juiste rapportagestandaard van cruciaal belang is. Het is essentieel om zorgvuldig te overwegen welke standaard het meest relevant is voor jouw specifieke sector, bedrijfsmodel en stakeholders. De ene standaard kan beter passen bij de aard van jouw bedrijfsactiviteiten, terwijl een andere standaard wellicht meer nadruk legt op de impact op het milieu of sociale aspecten.

Welke voordelen heeft een ESG-rapportage voor mijn bedrijf?

Naast het voldoen aan regelgeving zijn er tal van voordelen voor ondernemers om een duurzaamheidsrapport op te stellen!

 1. Verbeterde duurzaamheidsprestaties
 2. ESG-rapportages helpen bedrijven om hun impact op het milieu, de samenleving en hun bestuurlijke praktijken in kaart te brengen. Dit bevordert bewustzijn en verantwoordelijkheid, wat leidt tot betere duurzaamheidsprestaties en de mogelijkheid om strategieën aan te passen voor een positieve impact op de lange termijn.

 3. Betere risicobeheersing
 4. Door niet-financiële factoren te analyseren, kunnen bedrijven potentiële risico's identificeren die anders over het hoofd worden gezien. ESG-rapportering biedt inzicht in kwesties zoals klimaatverandering, reputatierisico's, supply chain kwetsbaarheden, en meer, waardoor bedrijven proactief kunnen handelen om risico's te beperken.

 5. Hogere aantrekkingskracht voor investeerders
 6. Steeds meer jonge investeerders richten zich op duurzaamheid en ESG-criteria bij hun besluitvorming. Het rapporteren over ESG-prestaties vergroot de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor beleggers die op zoek zijn naar rendement op lange termijn en een positieve maatschappelijke impact.

 7. Sterkere relaties met belanghebbenden
 8. ESG-rapportages bevordert transparantie en vertrouwen bij klanten, werknemers, leveranciers en gemeenschappen. Het toont betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en vergroot de geloofwaardigheid van het bedrijf.

 9. Innovatie en efficiëntie
 10. Het analyseren van ESG-prestaties kan leiden tot innovatieve oplossingen om duurzamer te opereren. Dit kan zowel kostenbesparingen als concurrentievoordelen opleveren in een snel veranderende zakelijke omgeving.

 11. Positieve reputatie
 12. Bedrijven die actief ESG-rapporteren en zich inzetten voor duurzaamheid, bouwen een positieve reputatie op bij klanten, werknemers en andere stakeholders, wat gunstig is voor het aantrekken en behouden van talent en klanten.

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor