ESG

Deze pagina bevat alle relevante informatie omtrent ESG. Wat is ESG? Wat is ESG-reporting en hoe voldoe ik aan de juiste wetgeving? Ook ESG-scores komen hier aan bod.

ESG - Table of contents

ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Met andere woorden; duurzaam ondernemen op basis van drie pijlers. ESG is de internationale term voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zoals we dat hier kennen. Het gedachtegoed van ESG is afgeleid van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Om ESG te kunnen toepassen heeft de Verenigde Naties deze ontwikkelingsdoelen omgevormd naar 10 principes.

Het vastleggen van een ESG-report is een grote uitdaging. De ESG-metrics verschillen per branche, bedrijfsgrootte en complexiteit. Ook wetgeving speelt hierin een rol. Er zijn meerdere standaarden om een ESG-rapport op te stellen.

 

Sustainability Accounting Standards Board

De SASB heeft een ESG framework ontwikkelt om het bedrijven makkelijker te maken een report te schrijven over ESG. SASB maakt in hun framework onderscheid tussen sectoren en differentieert het framework op basis van de gekozen sector. De focus van een sector kan namelijk anders zijn dan die van een andere sector. Het framework is geen invulformulier, maar eerder een uitgebreide lijst met onderwerpen waar men over moet schrijven om een goed ESG report te kunnen leveren. Het ESG-framework is ontwikkelt in Amerika en houdt hierdoor ook Amerikaanse standaarden aan.

 

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures

De TCFD is in 2015 ontworpen door de Financial Stability Board om eenheid te creëren in ESG-rapportage. De TCFD vloeit voort uit de United Nations en richt zich vooral op banken, verzekeraars en investeermaatschappijen. Het doel van de TCFD is om bedrijven in de financiële sector transparanter te laten zijn omtrent sustainability om zo een stabielere en duurzamere economie te ontwikkelen.

 

Climate Disclosure Standards Board

De CDSB was een veelgebruikte standaard om sustainability reports mee te maken, echter is deze sinds medio 2022 geconsolideerd in de IFRS Foundation om te helpen met het werk van het nieuw opgerichte International Sustainability Standards Board (ISSB). Dit houdt in dat de CDSB nu dezelfde richtlijnen volgt als de TCFD en de SASB, waardoor de CDSB overbodig is geworden. De missie van de “nieuwe” IFRS Foundation blijft hetzelfde: consistentie creëren op de manier hoe bedrijven over ESG rapporteren.

 

Global Reporting Initiative

GRI is een zelfstandige onafhankelijke internationale organisatie die bedrijven ondersteunt bij het nemen van verantwoordelijkheid van de impact die ze maken. GRI heeft de GRI Standard ontwikkeld om zo eenheid te creëren in de manier waarop er gecommuniceerd wordt over de impact van bedrijven. De GRI Standard bestaat uit drie series van standaarden: de GRI Universal Standards, deze gelden voor alle sectoren. De GRI Sector Standards, deze is specifiek aangepast op verschillende sectoren. En de GRI Topic Standards waar disclosures van relevante topics te vinden zijn. De GRI Standards kunnen gebruikt worden om een compleet ESG-report op te stellen of specifieke topics kunnen gebruikt worden om te vermelden op de website of een deelrapport.

 

UN Principles for Responsible Investment

De UN PRI is een internationaal netwerk van investeerders die samenwerken om zes principes te implementeren. Deze principes staan ook bekent als “The Principles”. Deze principes draaien om het duidelijk maken van de implicaties van sustainability bij investeerders.Deze principes zijn als volgt:

 

 • Principe 1: We integreren ESG  in beleggingsanalyses en -besluitvormingsprocessen.
 • Principe 2: We zijn actieve eigenaars en integreren ESG in ons eigen beleid en onze eigen praktijken.
 • Principe 3: We streven ernaar dat de entiteiten waarin wij beleggen passende informatie verschaffen over ESG-kwesties.
 • Principe 4: We bevorderen de acceptatie en implementatie van de Principes binnen de beleggingssector.
 • Principe 5: We werken samen om onze effectiviteit bij de implementatie van de Principes te vergroten.
 • Principe 6: We brengen elk verslag uit over onze activiteiten en vorderingen bij de uitvoering van de Principes

Er zijn veel wetten en regelgeving omtrent ESG. Deze zijn vooral op Europees niveau vastgelegd. Deze wetten zijn vooral van toepassing op grote corporates, maar omdat vaak hun hele supply chain aan de wetten moet voldoen, sijpelt deze wetgeving vaak door naar de kleinere bedrijven. Ook wordt de komende jaren het MKB steeds vaker in wet- en regelgeving betrokken.

 

 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
  • Geldt voor: Financiële marktpartijen (pensioenfondsen, beleggingsbeheerders, en dergelijke)
  • Houdt in: duurzaamheidsinformatie moet openbaar gemaakt worden. Beleggingsprocessen moeten worden uitgelegd, wordt er bijv. rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s? Wetgeving is enorm gedetailleerd en vraag om veel informatie. Geldt altijd, bezig met duurzaamheid of niet. Bij het aanbieden van een duurzaamproduct gelden nog meer additionele regels.
  • Geldig sinds: maart 2021

 

 • Taxonomieverordening
  • Geldt voor: Financiële marktpartijen
  • Houdt in: gemeenschappelijk begrippenkader om eenduidig uit te leggen hoe er moet worden gecommuniceerd omtrent duurzame beleggingen.
  • Geldig sinds: januari 2022

 

 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Geldt voor: Alle bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria:
   • 250 Medewerkers of meer;
   • Een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro;
   • Een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.
  • Gaat in 2026 gelden voor: beursgenoteerde MKB-bedrijven.
  • Houdt in: Vanaf 2023 moeten alle niet-financiële prestaties gerapporteerd worden en hierop moet een onafhankelijke controle uitgevoerd worden. Denk hierbij aan CO2-uitstoot en sociaal kapitaal. Deze Directive is een uitbreiding van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De NFRD geldt al enkele jaren voor de grootste bedrijven uit de EU. Naar verwachting zal ook de nieuwe CSRD de komende jaren voor kleinere bedrijven binnen de EU gaan gelden.
  • Geldig sinds: de NFRD sinds 2014. De nieuwe CSRD vanaf januari 2024 over het boekhoudjaar 2023. Bedrijven moeten dus al in 2023 beginnen met documentatie om in 2024 compliant te zijn.

 

 • The European Due Dilligence Act: Let op. Deze wet is nog in behandeling door de EU en nog niet rechtsgeldig.
  • Geldt voor: Grote bedrijven, beursgenoteerde of anderzijds hoog-risico MKB’s, bedrijven die opereren op de financiële markt (pensioenfondsen, beleggersadviseurs etc) en bedrijven die in een zogeheten hoog risico sector aanwezig zijn. Deze bedrijven die opereren in de EU moeten hieraan voldoen, ook als zij zelf geen Europees bedrijf zijn.
  • Houdt in: Een due dilligence strategie openbaar publiceren waarin bedrijven aangeven hoe ze omgaan met due dilligence rondom kinderarbeid, slavenhandel, uitstoot, corruptie etc. Deze strategie geldt over de gehele supply chain van een bedrijf, zowel suppliers en contractors binnen als buiten Europa. Deze wetgeving kan dus ervoor zorgen dat grote bedrijven aan kleine ondernemingen bepaalde documenten gaan vragen om te laten zien dat ze aan due dilligence voldoen. Hierdoor lijkt de wetgeving op eerste gezicht geen grote impact te hebben, maar omdat de wet geldt op de hele supply chain van een bedrijf is dit wel degelijk een wet met veel invloed.
  • Geldig vanaf: Op zijn vroegst pas 2023, maar naar alle waarschijnlijkheid pas 2024.

Een ESG-score is een score die een bedrijf krijgt op basis van hoe het presteert op environmental, social en governance vlakken. Deze is vaak numeriek uitgedrukt.

Op dit moment worden ESG scores vooral intern gebruikt om te kunnen inzien hoe het bedrijf scoort op verschillende aspecten van ESG. Het is (nog) niet verplicht een ESG score te publiceren, al is het goed mogelijk dat een bedrijf wat goed scoort dit op de website vermeldt. ESG-scoring is nog relatief nieuw, en kan daarom wat kwetsbaar zijn. Veel bedrijven die ESG scoring aanbieden zijn afhankelijk van informatie die door bedrijven zelf gegeven wordt. Hierdoor is het mogelijk dat er een gat zit tussen de score en de werkelijkheid. Een goede ESG-scoring bestaat uit een mix van informatie van bedrijven zelf, Natural Language Processing (NLP) en machine learning zoals AI.

Naast (nieuwe) wetgeving over ESG-reporting, zijn er ook andere redenen om te investeren in het verkrijgen van een ESG-score. Een jongere investeerdersgeneratie komt op dit moment op. Zij zijn vaak bewuster en kijken vaker naar duurzaamheid wanneer zij willen investeren. Een ESG score laat zien dat je als bedrijf bezig bent met duurzaamheid en kan je aantrekkelijker maken voor investeerders.

Ook laten verschillende onderzoeken zien dat een bedrijf wat goed scoort op ESG, ook een duurzaam bedrijf is dat vele jaren goede cijfers laat zien. Dit is extra aantrekkelijk voor investeerders, ook als ze niet perse op zoek zijn naar een ESG investering. Niet alleen investeerders vinden bedrijven die om duurzaamheid geven interessant, ook werknemers kiezen steeds vaker voor een duurzaam bedrijf.

 

Altijd op de hoogte blijven van ESG nieuws?

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor