Altares Dun & Bradstreet - Algemene Voorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op: 23 juni 2023

Begripsomschrijvingen

Anticorruptiewetgeving
Betekent de Europese en lokale anticorruptiewetgeving, richtlijnen en industrienorm die van kracht zijn in het relevante rechtsgebied;
API (Application Programming Interface)
Betekent een applicatie-interface die de Afnemer toegang geeft tot de Services;
Vertrouwelijke informatie

Betekent alle informatie (i) die door een Partij mondeling of schriftelijk als vertrouwelijk is aangemerkt of (ii) die door haar aard of wijze van openbaarmaking door een redelijk persoon in identieke omstandigheden als vertrouwelijk zou worden beschouwd;

Afnemer

De Afnemer van D&B namens welke deze MA is ondertekend dan wel langs elektronische weg is geaccepteerd (indien van toepassing);

Afnemer Gelieerde Onderneming

Betekent elke entiteit die, direct of indirect, zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door, of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een Partij, waarbij “Zeggenschap” betekent het recht, direct of indirect, om te beslissen op welke manier meer dan vijftig procent (50% ) van de stemmen in een algemene vergadering van een entiteit of meer dan vijftig procent (50%) van de stemmen in een vergadering van het uitvoerend orgaan van een entiteit uitgeoefend kunnen worden;

D&B

Betekent DUN & BRADSTREET BELGIUM NV, Inter Acces Park, Pontbeekstraat 4, 1702 Dilbeek, België Tel: +32 (0) 3287 67 47, bekend onder de handelsnaam Altares – Dun & Bradstreet en onderdeel van de Altares Groep;

DUNS®-Nummers
Betekent de unieke serienummers die een bedrijf identificeren en die eigendom zijn van en beheerd worden door DUN & BRADSTREET, INC. 101 John F. Kennedy Parkway, Short Hills, NJ, 07078, US;
Ingangsdatum

Betekent (i) de datum waarop deze MA namens de Afnemer is ondertekend, of (ii) indien deze MA langs elektronische weg is geaccepteerd, de datum waarop de Afnemer vermeldt dat zij deze MA accepteert conform de procedures die van tijd tot tijd door D&B worden vastgesteld;

Informatie

Betekent alle informatie van juridische, commerciële en/of financiële aard met betrekking tot een of meer lokale en/of internationale bedrijven, evenals de vertegenwoordiging ervan in de vorm van gegevens, waarvan D&B de intellectuele eigendomsrechten of licentierechten bezit, die is opgenomen in D&B’s- database en via de Services aan de Afnemer wordt verstrekt. De Informatie kan Persoonsgegevens bevatten;

Geval van Insolventie

(i) indien een Partij in staat van faillissement wordt verklaard, opschorting van betaling aanvraagt of de toepassing van de voorziening voor schuldsanering als bedoeld in de Faillissementswet of enige andere relevante wet aanvraagt, of, voor zover van toepassing, stappen worden ondernomen om een Partij onder bewind te stellen, een regeling, moratorium, opschorting van betaling, compromis of akkoord met de schuldeisers van die Partij voor te stellen of aan te gaan, andere stappen te ondernemen om een insolventieprocedure te beginnen en/of die Partij te liquideren, (ii) indien een Partij niet in staat is om haar schulden te betalen, (iii) indien een curator, bewindvoerder of soortgelijke functionaris wordt aangesteld met betrekking tot (een deel van) het bedrijf of de activa van een Partij; (iv) indien een vergadering wordt bijeengeroepen om een besluit in overweging te nemen, of andere stappen worden ondernomen om een Partij te ontbinden (anders dan met het oog op een fusie of omzetting) of ten behoeve van een onderbewinstelling of overige aanstelling van kracht wordt of een effectief besluit wordt genomen om een Partij te liquideren;

Intellectuele eigendomsrechten

Betekent alle intellectuele eigendomsrechten en industriële eigendomsrechten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot octrooien, octrooiaanvragen, auteursrechten, knowhow, technische en commerciële informatie, ontwerpen, ontwerprechten, internetdomeinnamen, databaserechten, handelsmerken, servicemerken of bedrijfsnamen, aanvragen om een van de bovengenoemde rechten, handelsgeheimen en vertrouwensrechten te registreren, in elk geval in elk deel van de wereld en al dan niet geregistreerd of registreerbaar;

Order

Betekent een geldige order voor Informatie, Diensten en/of Programma’s die door D&B krachtens deze MA is geaccepteerd;

Partij(en)

Betekent individueel D&B of Afnemer en gezamenlijk D&B en Afnemer;

Persoonsgegevens

Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de EU Verordening EU 2016/679

Privacywetgeving

Betekent de EU Verordening EU 2016/679 (en de overige toepasselijke wetgeving, richtlijnen en branchestandaarden betreffende gegevensbescherming die van tijd tot tijd van kracht zijn in het betreffende rechtsgebied met betrekking tot het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens in dat rechtsgebied);

Verwerker

Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de EU Verordening 2016/679;

Programma's

Betekent de computerprogramma’s of applicaties (inclusief die op afstand toegankelijk zijn) die toegang tot de Services mogelijk maken door de Afnemer en/of de Gebruiker. De Programma’s kunnen API’s of websites bevatten, of elk ander programma dat in de Order is gedefinieerd;

Dienst(en)

Betekent het verstrekken van de Informatie door D&B aan de Afnemer via de Programma’s. De Diensten worden beschreven in de Order en, indien van toepassing, in de aanvullende contractuele documenten die in de Order worden vermeld;

Werkgebieden

Betekent de landen of regio’s die zijn geïdentificeerd in een bepaalde Order, inbegrepen in de reikwijdte van de licentie om de Informatie, Diensten en/of Programma’s te gebruiken;

Update

Betekent de functionele correcties, bug- of foutcorrecties of wijzigingen die zijn aangebracht aan de API of Programma’s die worden geleverd aan de afmemers van D&B, inclusief de Afnemer, die een versiewijziging kunnen inhouden;

Upgrade

Betekent de wijziging of toevoeging van belangrijke functies van de Programma’s die een versiewijziging vereisen;

Gebruiker

Betekent de werknemers en contractanten van de Afnemer en, indien van toepassing, van de Afnemer Gelieerde onderneming(en) die namens de Afnemer toegang hebben tot en/of gebruik maken van de Informatie, Diensten en/of Programma’s. Voor de toepassing van deze definitie betekent “contractant” elke persoon die geen werknemer van de Afnemer is en die de functies van een werknemer voor de Afnemer op tijdelijke basis vervult;

Website

Betekent een online platform dat toegang geeft tot de Diensten via het internet. De URL’s van de website staan vermeld in de Order.

2. Erkenning

2.1
Er ontstaat geen verplichting tot het verstrekken of vergoeden van enige Informatie, Dienst of Programma krachtens deze MA, totdat D&B de betreffende Order accepteert ofwel (i) schriftelijk (door ondertekening door een gevolmachtigde van D&B of door bezorging van een factuur van D&B aan de Afnemer wegens genoemde Order) ofwel, (ii) langs elektronische weg conform de procedures voor het langs elektronische weg accepteren van een Order, zoals die van tijd tot tijd door D&B worden vastgesteld.

2.2
Alle Orders maken, vanaf de Ingangsdatum van deze MA en behoudens de voorwaarden van deze MA, alsmede de voorwaarden van alle betreffende Orders, integraal deel uit van deze MA. Alle Informatie, Diensten en Programma’s worden verstrekt krachtens en behoudens de voorwaarden van deze MA en de betreffende Order.

3. Duur - verlenging

3.1
Tenzij anders bepaald in de Order, wordt elke Order aangegaan voor een minimumperiode van twaalf (12) maanden (de “Initiële Periode”).

3.2
Na de Initiële Periode wordt de Order automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf (12) maanden, tenzij een van de Partijen de Order opzegt door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving, niet later dan zestig (60) dagen voor de verlengingsdatum van de Order.

4. Afnemer gelieerde ondernemingen

4.1
Een aan de Afnemer Gelieerde Onderneming kan Orders bij D&B plaatsen door bij D&B een Order in te dienen, die zal worden beheerst door de voorwaarden zoals vermeld in de Order en deze MA.

4.2
Indien een aan de Afnemer Gelieerde Onderneming een Order plaatst, zal de aan de Afnemer Gelieerde Onderneming worden beschouwd als Afnemer ten behoeve van die Order en deze MA, en alle verwijzingen naar de Afnemer in die Order en deze MA zullen derhalve worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar de desbetreffende aan Afnemer Gelieerde Onderneming.

4.3
Indien de Afnemer een Order plaatst namens een aan de Afnemer Gelieerde Onderneming, verklaart en garandeert de Afnemer hierbij (i) dat zij bevoegd is de aan de Afnemer Gelieerde Onderneming te binden aan de voorwaarden van die Order en deze MA, en (ii) dat zij jegens D&B aansprakelijk blijft voor niet- nakoming of wegens een tekortkoming in de nakoming, van de voorwaarden van die Order en/of deze MA door de aan de Afnemer Gelieerde Onderneming.

5. Intellectuele eigendomsrechten en licentie om diensten te gebruiken

5.1  Intellectuele eigendomsrechten
5.1.1 – De Afnemer erkent dat de Informatie en Programma’s eigendom van D&B zijn en het volgende kunnen bevatten: auteursrechtelijk beschermd werk, handelsgeheimen, uitvindingen waarvoor een octrooi is of kan worden verleend, databases of overige materialen die door D&B met grote inzet en hoge kosten zijn gerealiseerd. Niets in deze MA zal worden beschouwd of geïnterpreteerd als een toewijzing of overdracht van een rechtsbelang, door D&B aan de Afnemer, in enige Intellectuele Eigendomsrechten die eigendom van D&B zijn en te allen tijde zullen blijven. D&B behoudt de Intellectuele Eigendomsrechten in de Diensten, en de Afnemer verkrijgt genoemde rechten uitsluitend indien deze uitdrukkelijk in deze MA worden verleend. De Afnemer zal de geldigheid van, of de Intellectuele Eigendomsrechten van, of D&B’s eigendom van de Informatie of Programma’s op geen enkele wijze betwisten. De Afnemer zal de auteursrecht- en eigendomsverklaring van D&B vermelden op alle exemplaren van de Informatie en Programma’s.
5.1.2 – DUNS®-Nummers zijn het exclusieve eigendom van DUN & BRADSTREET INC. D&B verleent de Afnemer hierbij, uitsluitend voor identificatiedoeleinden en uitsluitend voor intern gebruik door de Afnemer, een niet-exclusieve, permanente, beperkte licentie voor het gebruik van DUNS®-Nummers (waaronder niet begrepen de koppeling van DUNS®-Nummers). Waar mogelijk verwijst de Afnemer naar het nummer als een ‘DUNS® -Nummer’ en vermeldt zij dat ‘DUNS®’ een geregistreerd handelsmerk van DUN & BRADSTREET, INC. is.
5.2  Licentie om de informatie, programma's en/of services te gebruiken
5.2.1 – Na aanvaarding van een Order door D&B en onderhevig aan de voorwaarden van deze MA, zal D&B de Afnemer een niet-exclusieve, niet- overdraagbare, herroepbare licentie verlenen voor de tijdsperiode, en volgens de voorwaarden uiteengezet in een Order, indien van toepassing voor dergelijk aantal Gebruikers zoals gespecificeerd in de relevante Order om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Informatie, Diensten en/of Programma’s die op grond van die Order worden geleverd. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een Order, mag de Afnemer geen volledige of gedeeltelijke sublicentie verlenen of rechten in of op de Informatie, Diensten of Programma’s toekennen aan een andere Partij.
5.2.2 – Informatie, Diensten en Programma’s worden uitsluitend voor intern gebruik aan de Afnemer in licentie gegeven. De Afnemer zal geen enkele andere Partij beschikbaar stellen of toestaan om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Informatie, Diensten of Programma’s, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, in welke media dan ook; of Informatie, Diensten of Programma’s gebruiken of toestaan (i) om statistische of andere informatie te genereren die aan derden wordt of zal worden verstrekt (inclusief als basis voor het doen van aanbevelingen aan anderen), (ii) om een vergelijking voor te bereiden aan andere informatiedatabases die aan derden worden of zullen worden verstrekt, of (iii) in verband met het verstrekken van advies of aanbevelingen aan derden.
5.2.3 – Tenzij anders bepaald in de Order, is het grondgebied waarop de licentie aan de Afnemer wordt verleend het Nederlandse of Belgische en Luxemburgse grondgebied. De Afnemer stemt ermee in dat hij (en zal ervoor zorgen dat zijn Gebruikers) alleen toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de Informatie, Diensten en Programma’s om zijn bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. De Afnemer zal geen gebruikers-ID’s, wachtwoorden of Informatie instellen of delen met personen die zich buiten het Gebied bevinden.
5.3 Gebruiksbeperkingen en beveiligingsverplichtingen
5.3.1 – De Afnemer zal niet (i) proberen toegang te verkrijgen tot de broncode van Programma’s noch deze te gebruiken, wijzigen, kopiëren, reverse-engineeren of anderszins af te leiden, of (ii) Informatie of Programma’s te kopiëren, downloaden, uploaden of op enige andere manier te reproduceren, behalve voor het maken van een redelijk aantal kopieën van Informatie in welk formaat dan ook, uitsluitend voor intern gebruik in overeenstemming met de MA en/of enige toepasselijke Order en niet voor algemene interne distributie.
5.3.2. – De Afnemer zal in gerechtelijke procedures niet vrijwillig informatie verstrekken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van D&B. Indien de Afnemer een dagvaarding, bevelschrift of overheidsvoorschrift ontvangt op grond waarvan zij Informatie dient te verstrekken ten behoeve van een gerechtelijke procedure, zal de Afnemer (i) D&B onverwijld informeren omtrent het vereiste en de Informatie die zij voornemens is te verstrekken, en (ii) alle redelijke maatregelen nemen (a) om zo weinig mogelijk Informatie te verstrekken en (b) om een schriftelijke geheimhoudingsverklaring te verkrijgen die in haar voordeel is met betrekking tot de verstrekte Informatie.
5.3.3 – Elke Partij zal beveiligingsmaatregelen implementeren en handhaven die de toegang tot de Informatie en Programma’s effectief beperken tot alleen geautoriseerde Gebruikers en/of diens werknemers die hiervan op de hoogte moeten zijn, en beschermt de Informatie en Programma’s tegen ongeautoriseerd gebruik, wijziging, toegang, publicatie en distributie.
5.3.4 – Wanneer het doel van de provisie van de Informatie aan de Klant wordt uiteengezet in een toepasselijke Order, zal dit worden erkend als een beperkende voorwaarde, met uitsluiting van het gebruik van de Informatie, Diensten en/of Programma’s voor enig ander doel.
5.3.5 – Beide Partijen verbinden zich ertoe hun rechten en plichten onder een toepasselijk bevel na te komen in strikte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot privacywetten en anticorruptiewetten). De Afnemer zal geen enkele service gebruiken om deel te nemen aan oneerlijke of misleidende praktijken of in verband met criminele activiteiten.

5.3.6 – Met voorafgaande schriftelijke toestemming van D&B (die kan worden gegeven via e-mail), mag Afnemer een Verwerker inschakelen om Informatie te hosten en/of te verwerken, mits Afnemer een geldige schriftelijke overeenkomst heeft met Verwerker (“Verwerkersovereenkomst”) die (minimaal) bepaalt dat (a) de toegang van de Verwerker tot en het gebruik van de Informatie uitsluitend beperkt zal zijn tot de uitvoering van specifieke diensten voor de Afnemer en dat de Verwerker de Informatie niet mag kopiëren of voor enig ander doel mag gebruiken, (b) de Informatie het eigendom is van D&B en mag door de Verwerker niet aan een andere Partij worden bekendgemaakt of verspreid, (c) bij de eerdere beëindiging van de Verwerkersovereenkomst of de beëindiging of afloop van deze MA of alle toepasselijke Orders, zal de Verwerker de Informatie aan D&B retourneren of de vernietiging ervan aan D&B bevestigen, (d) de Afnemer erkent dat de Afnemer de “Verwerkingsverantwoordelijke” is (zoals gedefinieerd in Verordening 2016/679 van de Europese Unie) en dat de Verwerker de “Verwerker” is (zoals gedefinieerd in de Europese Unieverordening 2016/679) van de informatie voor de doeleinden van de toepasselijke privacywetten, en (e) de Verwerker zal voldoen aan alle toepasselijke privacywetten. Afnemer (i) is verantwoordelijk voor de naleving van de Verwerkersovereenkomst door Verwerker en (ii) zal D&B vrijwaren en gevrijwaard houden van alle aanspraken die voortvloeien uit het schenden of niet naleven door Verwerker van de voorwaarden van de Verwerkersovereenkomst. Dergelijke Verwerkers mogen Informatie niet gebruiken om namens de Afnemer krediet-, marketing- of leveringsbeslissingen te nemen. Als de Afnemer daarom verzoekt en D&B het gebruik van een Verwerker op een locatie buiten België en Luxembourg goedkeurt, zullen D&B en de Afnemer de aanvullende vergoedingen bespreken die onder de toepasselijke Order verschuldigd zijn.

5.4 Audit
Bij niet meer dan één (1) gelegenheid in een periode van twaalf (12) maanden, of elke andere gelegenheid die vereist kan zijn door de toepasselijke wetgeving, en met een redelijke kennisgeving en tijdens normale kantooruren, zal de Afnemer toestaan (en waar van toepassing zal hij ervoor zorgen dat zijn Verwerker toestaat) dat D&B de locaties of computersystemen waarop Informatie en Programma’s worden gebruikt, opgeslagen of verzonden, inspecteert. D&B zal elke inspectie beperken tot de mate die redelijkerwijs nodig is om de naleving van de voorwaarden van deze MA, relevante Orders en toepasselijke wetten te bevestigen. Indien de Afnemer dit vereist, zal D&B een geheimhoudingsverklaring aangaan (in een vorm die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor D&B) met betrekking tot alle informatie die haar vertegenwoordiger incidenteel kan verkrijgen tijdens het uitvoeren van een inspectie.
5.5 Merknaam
Elke Partij verbindt zich ertoe voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de andere Partij te verkrijgen voorafgaand aan (i) het gebruik van een handelsmerk of enig ander intellectueel eigendom of geregistreerd element van de andere Partij of haar filialen, (ii) het uitbrengen van een persbericht met betrekking tot een MA en/of Order of (iii) het vermelden van de naam en het merk van de andere Partij binnen een marketingoperatie.
5.6 Intellectuele eigendomsrechten van derden
D&B garandeert de Afnemer dat (i) D&B het recht heeft om de hierin uiteengezette licentie te verlenen en (ii) voor zover D&B bekend, dat de Informatie en Programma’s, indien gebruikt in overeenstemming met deze MA, geen inbreuk maken op bestaande Intellectuele Eigendomsrechten van derden op het Handelsgebied, vanaf de Ingangsdatum en voor de duur van de toepasselijke Order. De voorgaande garantie is niet van toepassing voor zover de Afnemer niet de meest recente Programmaversie gebruikt, of de Informatie of Programma’s op enigerlei wijze wijzigt, of de Informatie of Programma’s combineert met materiaal dat niet door D&B is geleverd.

6. Betaling

6.1
Tenzij anders in een toepasselijke Order is vermeld, dienen alle aan D&B verschuldigde vergoedingen (plus toepasselijke BTW) voor iedere Order binnen dertig (30) dagen na de betreffende factuurdatum door de Afnemer te zijn voldaan.

6.2
Afnemer aanvaardt digitale facturering door D&B via het voor dat beoogde doel voorziene e-mailadres in een toepasselijke Order. Indien van toepassing, zal de Afnemer D&B onverwijld voorzien van inkoopopdrachtnummers en toepasselijke systeemvereisten voor de verwerking van de facturen van D&B door Afnemer. Het verstrekken of niet verstrekken van voornoemde informatie zal op geen enkele wijze de betalingsverplichtingen van de Afnemer zoals uiteengezet in een toepasselijke Order beïnvloeden. Eventuele kosten in verband met het gebruik van het inkoopsysteem van de Afnemer komen voor rekening van de Afnemer.

6.3
Contractuele rente van 1,5% per maand kan, zonder aanmaning, worden toegepast op alle openstaande en onbetwiste vergoedingen die de Afnemer aan D&B verschuldigd is tot aan de betaling, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente van toepassing is.

6.4
Onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen van D&B onder deze MA, een toepasselijke Order of in rechte, kan D&B, indien vergoedingen onbetaald blijven, de levering van de Services opschorten zonder afbreuk te doen aan de beëindigingsrechten van D&B hieronder.

6.5
Prijzen en productbeschrijvingen voor specifieke Informatie, Diensten of Programma’s zijn zoals vermeld in de relevante Order, of, indien niet vermeld in de Order, dan is de toepasselijke prijs de prijs die van kracht is op het moment van de startdatum van de Order.

6.6
Indien de Afnemer het toegestane gebruik in een Order overschrijdt, zal de Afnemer D&B betalen voor dergelijk oververbruik tegen het tarief vermeld in de relevante Order of, indien niet vermeld in de Order, zal de toepasselijke prijs de prijs zijn die van kracht is op het moment van de startdatum van de Order.

6.7
Van toepassing op Orders met Belgische rechtspersonen: D&B behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Services aan te passen aan het begin van ieder contractjaar conform de volgende formule:  Nieuwe prijs = Oude prijs * [0.2 + 0.8 * (Nieuwe Agoria Digital Index / Basis Agoria Digital Index)] waarin (i) Oude prijs: de prijs vermeld in de Order: (ii) Nieuwe Agoria Digital Index: de Agoria Digital Index van toepassing in de maand januari van het huidige kalenderjaar; (iii) Agoria Digital Basis Index: de Agoria Digital Index van toepassing in de maand januari van het voorgaande kalenderjaar: (iv) Agoria  Index: de Agoria Index voor referenteloonkosten zoals gepubliceerd op https://www.agoria.be/nl/aanbod/data-studie/referteloonkost.
Van toepassing op Orders met Luxemburgse rechtspersonen: D&B behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Services aan te passen aan het begin van ieder contractjaar door toepassing van de Luxemburgse Nationale Consumentenprijsindex (NICP) zoals gepubliceerd door STATEC.

6.8
Onder voorbehoud van naleving van de kennisgevingsprocedure die hierin wordt beschreven, kan D&B op elk moment tijdens de looptijd van de Order de tarieven wijzigen die van toepassing zijn op de Diensten. Elke wijziging van de tarieven die van toepassing is op de jaarlijkse licenties, is van toepassing vanaf de datum van verlenging van de licentie. D&B zal de Afnemer informeren over de voorwaarden van deze wijziging voordat deze worden doorgevoerd. De Afnemer kan deze wijziging weigeren door de toepasselijke Order(s) te beëindigen door D&B hiervan binnen dertig (30) dagen na de bovengenoemde informatie op de hoogte te stellen. Bij gebreke van beëindiging van de Order(s), wordt de Afnemer geacht de tariefwijziging te hebben aanvaard.

6.9
Elk geschil met betrekking tot facturering moet aan D&B worden gericht uiterlijk twee (2) maanden vanaf de datum waarop de factuur werd verzonden.

7. Updates, upgrades & sunsets

7.1
D&B kan Updates of Upgrades van de Services uitvoeren met een redelijke voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat (i) er geen kosten voor de Afnemer in rekening worden gebracht, tenzij onderling overeengekomen, (ii) de geüpdatete of geüpgradede Services dezelfde use case dienen met vergelijkbare productcapaciteiten en -functionaliteit, (iii) D&B redelijke technische ondersteuning en training biedt, (iv) de voorwaarden die van toepassing zijn op een nieuwe functie zullen aan de Afnemer worden meegedeeld.

7.2
Uitsluitend voor API’s onderhoudt D&B gedurende een redelijke periode toegang tot de eerdere versie van de API, waarna de API niet langer wordt onderhouden. Indien de Update of Upgrade onderhevig is aan extra kosten, kan de Afnemer de betrokken API binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving door D&B van de wijziging beëindigen.

7.3
D&B kan Services stopzetten (“Sunset”) met een opzegtermijn van twaalf (12) maanden. Deze kennisgeving kan worden verkort tot een kortere periode zoals onderling overeengekomen of indien nodig om materiële en dreigende risico’s met betrekking tot regelgevende of nalevingsvereisten aan te pakken, in welk geval gecontracteerde vergoedingen na stopzetting kunnen worden verlaagd zoals onderling overeengekomen door de Partijen.

8. Aansprakelijkheid

8.1
Hoewel D&B uitgebreide procedures gebruikt om zijn database up-to-date te houden en om de nauwkeurigheid van de gegevens te bevorderen, erkent de Afnemer dat de Informatie vanwege zijn aard en bronnen een zekere mate van fouten kan bevatten. De Afnemer is verantwoordelijk om te bepalen of de door D&B verstrekte Informatie voldoende is voor gebruik door de Afnemer en de Afnemer zal zijn eigen vaardigheid en beoordelingsvermogen gebruiken bij het vertrouwen op de Informatie. De Afnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de Diensten die door D&B worden geleverd.

8.2
Anders dan expliciet vermeld in deze MA of een toepasselijke Order, (i) worden alle Informatie, Services of Programma’s geleverd op een “as is”, “as available” basis, zonder enige garantie of vertegenwoordiging met betrekking tot beschikbaarheid van een service, serviceniveaus of prestaties (ii) D&B wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief garanties van nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel; (iii) D&B garandeert niet dat de services ononderbroken of foutloos zullen zijn.

8.3
De aansprakelijkheid met betrekking tot een bepaalde Order zal voor beide Partijen niet hoger zijn dan de bedragen die de Afnemer aan D&B verschuldigd is met betrekking tot één (1) contractjaar van een dergelijke Order.

8.4
Tenzij specifiek anders bepaald in dit artikel 8, is geen van de Partijen aansprakelijk jegens de andere Partij voor enige andere schade dan directe schade.

8.5
De aansprakelijkheid van elke Partij jegens de andere Partij (i) voor overlijden of persoonlijk letsel van haar werknemers, agenten of onderaannemers, (ii) in geval van opzet of bewuste roekeloosheid en (iii) voor vorderingen die voortvloeien uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, wordt niet beperkt .

9. Vertrouwelijke informatie

9.1
Elke Partij verbindt zich ertoe: (i) alle vertrouwelijke informatie die door de andere Partij wordt bekendgemaakt, op dezelfde manier te behandelen als haar eigen vertrouwelijke informatie; (ii) om deze uitsluitend te gebruiken om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen en/of voor interne analysedoeleinden. D&B kan Vertrouwelijke Informatie delen met haar werknemers en externe dienstverleners die hiervan op de hoogte moeten zijn om te voldoen aan zijn verplichting op grond van een toepasselijke Order en ter bevordering van de levering van Diensten, op voorwaarde dat dergelijke werknemers en dienstverleners onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen, substantieel even beperkend als die hierin uiteengezet.

9.2
Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (i) deel uitmaakt van het publieke domein zonder schending van deze MA en/of een toepasselijk bevel, (ii) informatie die rechtmatig in het bezit was van een Partij voordat deze aan haar werd bekendgemaakt door de andere Partij, (iii) informatie die is bekendgemaakt door een derde partij met het recht om dergelijke informatie zonder beperking openbaar te maken of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door D&B zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie.

9.3
De Afnemer zal de onderhandelde prijzen of voorwaarden van deze MA, of enige Order, niet bekendmaken aan een derde partij (behalve waar dit vereist is door een overheidsinstantie, in welk geval de Afnemer alle redelijke stappen zal ondernemen om een dergelijke openbaarmaking tot een minimum te beperken en om met betrekking tot een dergelijke openbaarmaking schriftelijke geheimhoudingsverklaringen ten gunste van hem te verkrijgen).

10. Persoonsgegevens

10.1
Partijen komen overeen de privacywetten na te leven met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens die van toepassing zijn onder een Order. De voorwaarden voor de verwerking van Persoonsgegevens door D&B staan vermeld in de bijlage “Verwerking en bescherming van persoonsgegevens”.

10.2
Elke Partij verbindt zich ertoe alle nodige verklaringen en administratieve procedures voorzien door de Privacywetgeving bij de bevoegde autoriteiten te doen en, meer in het algemeen, alle verantwoordelijkheden en verplichtingen op zich te nemen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder in het geval van de overdracht van Persoonsgegevens.

10.3
Partijen zullen de toepasselijke Privacywetgeving naleven met betrekking tot de relaties met derde partijen (waaronder gegevensverwerkers, partners, etc.) met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

10.4
Partijen zullen de passende voorzorgsmaatregelen nemen, met betrekking tot de aard van de Persoonsgegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen en om te voorkomen dat de Persoonsgegevens worden vervormd, beschadigd of onbevoegd toegang tot wordt verleend.

10.5
Partijen komen overeen om onverwijld naar de andere Partij te sturen: (i) elk verzoek met betrekking tot het recht op toegang tot, rectificatie van of verzet tegen Persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van een Order; en (ii) elk verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit met betrekking tot Persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van een Order of de voorwaarden voor de verwerking ervan, waartoe de andere Partij zich dient te richten.

11. Onderaanneming

D&B is gerechtigd om onderaannemers en service providers te gebruiken voor het verlenen van (een deel van) de Services en zal de Afnemer een lijst van onderaannemers laten toekomen, op verzoek. D&B blijft volledig verantwoordelijk richting de Afnemer voor het nakomen van diens verlichtingen onder een toepasselijke Order.

12. Beëindiging

12.1
Deze MA blijft onverminderd van kracht, tenzij en totdat deze conform dit artikel 12 wordt ontbonden. Orders blijven volledig geldig en van kracht gedurende de in de toepasselijke Order vermelde licentieperiode, tenzij en totdat deze wordt beëindigd conform de voorwaarden van die Order of artikel 12 van deze MA.

12.2
In geval van een schending door een van de partijen van haar contractuele verplichtingen, en het niet verhelpen van een dergelijke schending dertig (30) dagen na een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, kan de andere partij de Order beëindigen door toezending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

12.3
In het geval van een schending van de Intellectuele Eigendomsrechten en Licentie om Diensten te gebruiken, Vertrouwelijke Informatie en/of Persoonsgegevens door de Afnemer of zijn Verwerker, kan D&B de Services en/of het gebruik door de Afnemer van enige Informatie of Programma’s zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, waarna het de Afnemer onmiddellijk op de hoogte zal stellen (e-mail is toegestaan) van zijn bevindingen en D&B kan naar eigen goeddunken de toepasselijke Order en/of deze MA beëindigen door de Afnemer niet minder dan zeven (7) dagen voorafgaand schriftelijk op de hoogte te stellen. Als een dergelijke schending kan worden verholpen, zal D&B de Afnemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van zijn bevindingen en (i) als de schending is verholpen (naar redelijke tevredenheid van D&B) binnen zeven (7) dagen nadat D&B een dergelijke kennisgeving aan de Afnemer heeft gegeven, zal D&B onmiddellijk de Services herstellen en de Afnemer toestaan de Informatie en/of Programma’s te hervatten, of (ii) als een dergelijke schending niet op deze manier wordt verholpen, kan D&B de betrokken Order(s) en / of deze MA onmiddellijk beëindigen door de Afnemer schriftelijk op de hoogte te stellen.

12.4
Elke Partij is gerechtigd deze MA en de toepasselijke Orders onverwijld te ontbinden door schriftelijke kennisgeving, indien de andere partij in een Geval van Insolventie is geraakt.

12.5
Ontbinding van deze MA heeft de onmiddellijke annulering van alle Orders tot gevolg. Elke partij is gerechtigd deze MA, wanneer geen lopende Orders zijn, te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van minstens dertig (30) dagen.

12.6
Bij afloop of ontbinding van deze MA of een relevante Order (of bij ontvangst van Informatie of Programma’s die bedoeld is de eerder verkregen Informatie of Programma’s te vervangen), zal de Afnemer, tenzij D&B en de Afnemer schriftelijk anders overeenkomen, alle eventuele originelen en (foto)kopieen van de Informatie en/of Programma’s onverwijld verwijderen of vernietigen, en op verzoek een bewijs hiervan aan D&B verstrekken. Onverminderd het bovenstaande, is het de Afnemer toegestaan een enkel exemplaar van de Informatie (doch niet van de Programma’s) te bewaren voor de nakoming van regelgeving en voor archiveringsdoeleinden, mits het bewaarde exemplaar niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

12.7
Indien, zonder D&B’s schriftelijke toestemming of zoals overigens krachtens deze MA is toegestaan, na afloop of ontbinding van een Order of deze MA, de Afnemer zich toegang blijft verschaffen tot of gebruik blijft maken van de Informatie, Services en/of Programma’s die onder een afgelopen of ontbonden Order of deze MA vallen, is de Afnemer, naast de overige (rechts)middelen die D&B ter beschikking staan, verplicht D&B te betalen voor de voortgezette toegang tot en/of het voortgezette gebruik van de Informatie, Services en/of Programma’s, tegen het hogere ‘pay-as-you-go-‘tarief dat D&B van tijd tot tijd vaststelt en onder de betalingsvoorwaarden die D&B zal vermelden.

12.8
Behoudens indien uitsluitend veroorzaakt door een schending van D&B, houdt de beëindiging van een toepasselijke Order geen verplichting om de door de Afnemer betaalde bedragen te restitueren.

12.9
De uitoefening door D&B van enig recht van opschorting of beëindiging onder deze paragraaf doet geen afbreuk aan andere rechten of rechtsmiddelen die D&B heeft op grond van deze MA, een toepasselijke Order of de wet.

12.10
De voorwaarden van deze MA die naar hun aard dienen voort te duren na ontbinding van deze MA, worden geacht voort te duren na ontbinding van deze MA.

13. Diversen

13.1 Volledige overeenkomst. Deze MA, alle Orders, overeenkomsten inzake overdracht van gegevens en verwerkersovereenkomsten tussen D&B en Afnemer, de aangehechte addenda, bijlagen en aanhangsels, en de toepasselijke voorwaarden voor online diensten die van tijd tot tijd van kracht zijn, vormen de volledige overeenkomst tussen D&B en de Afnemer betreffende de Informatie, Services en Programma’s. Alle voorgaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen omtrent kwesties die in deze MA zijn vervat, worden door deze MA beëindigd, vervangen en in de plaats gesteld. Een Order die op de Ingangsdatum van kracht is, wordt vanaf de Ingangsdatum beheerst door de voorwaarden van deze MA. In geen geval zullen de algemene voorwaarden van de Afnemer (waaronder begrepen de voorwaarden in of aangehecht aan de inkooporder) op een Order van toepassing zijn of deze MA wijzigingen. De kopjes in deze MA zijn voor gemaksdoeleinden toegevoegd en hebben geen invloed op de interpretatie daarvan.

13.2 Voorrang. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van deze MA en een Order, prevaleren de voorwaarden van de Order met betrekking tot die strijdigheid.

13.3 Deelbaarheid. Indien een bepaling van deze MA of een Order door een bevoegde gerechtelijke instantie of een bevoegd administratief orgaan ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, laat de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van genoemde bepaling de overige bepalingen van deze MA of een Order onverlet, en blijven alle overige bepalingen die door de ongeldigheid of onafdwingbaarheid onverlet worden gelaten, volledig geldig en van kracht. De partijen komen hierbij overeen dat zij een ongeldige of onafdwingbare bepaling trachten te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk de economische, juridische en commerciële doeleinden van de ongeldige of onafdwingbare bepaling realiseert.

13.4 Afstand / wijziging. Indien een recht, bevoegdheid of (rechts)middel krachtens deze MA, een Order of in rechte, niet of niet-tijdig wordt uitgeoefend, houdt dit geen afstanddoening in van dat recht, die bevoegdheid of dat (rechts)middel. Indien een Partij afstand doet van niet-nakoming van een bepaling van deze MA of een Order, houdt dit geen afstanddoening in van een daaropvolgende niet-nakoming. Alle rechten en (rechts)middelen die uitdrukkelijk in deze MA of een Order worden verleend, zijn cumulatief en laten de overige rechten of (rechts)middelen die een Partij overigens in rechte heeft onverlet. Een wijziging, addendum of afstanddoening betreffende deze MA of een Order, dient schriftelijk en door beide Partijen ondertekend te zijn.

13.5 Overdracht. Het is geen der Partijen toegestaan (een van) haar rechten en/of verplichtingen krachtens deze MA over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, met de uitzondering dat het D&B is toegestaan de MA over te dragen (i) aan een andere onderneming in de D&B- groep die zeggenschap heeft over, onder de zeggenschap valt van, of onder gezamenlijke zeggenschap met D&B staat, of (ii) als onderdeel van een reorganisatie of consolidatie of verkoop van een aanzienlijk deel van of alle vermogensbestanddelen van D&B. Een overdracht die in strijd is met dit artikel, is nietig.

13.6 Overmacht. Partijen zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van een van haar verplichtingen krachtens deze MA of een Order, indien het niet of niet-tijdig nakomen voortvloeit uit een gebeurtenis, situatie of oorzaak die redelijkerwijs buiten haar macht valt. Partijen hebben in dergelijke situaties het recht op een redelijke verlenging van de periode om genoemde verplichtingen na te komen, met de uitzondering dat indien het niet of niet-tijdig nakomen dertig (30) aaneengesloten dagen voortduurt, de andere Partij het recht heeft de betreffende Order op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Partij met inachtneming van een opzegtermijn van minstens dertig (30) dagen.

13.7 Kennisgevingen. Elke kennisgeving die aan een Partij moet worden uitgereikt, moet schriftelijk gebeuren en kan alleen worden uitgereikt door verzending per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het is toegestaan e-mails te gebruiken voor routinematige communicatie en waar overigens uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze MA of een Order. Voor alle duidelijkheid: kennisgevingen per e-mail zullen niet neerkomen op een schriftelijke kennisgeving of een schriftelijk instrument met het doel van beëindiging wegens schending, afstand en overdracht.

13.8 Verzekering. D&B heeft de nodige verzekeringen afgesloten voor de uitoefening van haar activiteit en aanvaardt, op verzoek van de Afnemer, om deze te voorzien van een certificaat daarvan.

13.9 Rechten van derden. Een persoon die geen partij bij de MA is, heeft in rechte en uit hoofde van deze MA niet het recht op een beroep op of het afdwingen van een voorwaarde in deze overeenkomst.

13.10 Rechtskeuze. Deze MA en iedere Order (en enige hieraan gerelateerde of hieruit voortvloeiende contractuele en niet-contractuele verplichtingen) wordt beheerst door en geduid krachtens Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze MA en/of enige toepasselijke Order, en in het bijzonder met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of geldigheid van een Order of een van de bepalingen ervan, zal worden onderworpen aan een poging tot minnelijke schikking door de partijen binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van kennisgeving van het geschil per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzonden door de andere Partij. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de Partijen binnen 30 (dertig) dagen na genoemde bijeenkomst, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank te Brussel.

BIJLAGE 1 – VERWERKING & BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

D&B verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat D&B’s acitiviteiten voldoen aan D&B’s verplichtingen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens en om alle noodzakelijke middelen daartoe te implementeren, in overeenstemming met Verordening 2016/679 van de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens en haar leidende principes (hierna de “Toepasselijke Wetgeving”). Dit komt tot uiting in de implementatie van technische en personele middelen, evenals passende organisatorische maatregelen. Daartoe beoogt deze bijlage de maatregelen te beschrijven die zijn genomen om de bescherming van Persoonsgegevens te waarborgen in de zin van de Toepasselijke Wetgeving die worden verwerkt in het kader van de overeenkomst die is ondertekend door de Partijen (hierna de “Order’) en voor de levering van de diensten beschreven in de genoemde Order (hierna de “Diensten”) en meer specifiek:
 • de verwerking van Persoonsgegevens van de Afnemer in het kader van de uitvoering en het beheer van de Order;
 • de verwerking van Persoonsgegevens in de database van D&B (Belgische of Luxemburgse database) en D&B’s partner DUN & BRADSTREET (internationale databases);
 • de verwerking van Persoonsgegevens die door Afnemer worden meegedeeld voor de uitvoering van Diensten waarvoor D&B optreedt als onderaannemer.
1. Verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering en het beheer van de order
1.1 – D&B verwerkt de volgende Persoonsgegevens van Afnemer in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke:
 • Persoonsgegevens betrekking hebbende op de ondertekeningsbevoegde van de Order;
 • Persoonsgegevens betrekking hebbende op de contactpersoon van de Order;
 • Persoonsgegevens van de Gebruikers van de Diensten.

1.2 – De Persoonsgegevens worden door D&B verwerkt met als doel uitvoering van de Order, inclusief het creëren van accountgegevens voor Gebruikers van de Diensten. Deze informatie is noodzakelijk. Indien deze informatie niet wordt verstrekt, dan kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de Order en de levering van de Diensten zoals deze omschreven zijn in de Order.

1.3 – Indien Persoonsgegevens door Afnemer rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld, garandeert en verklaart Afnemer dat:
 • de betrokkenen correct zijn geinformeerd inzake de verzameling en verwerking van hun Persoonsgegevens in overeenstemming met Toepasselijke Wetgeving. Indien van toepassing, zal de informatie vergezeld worden met uitleg omtrent het specifieke gebruik van de Persoonsgegevens en;
 • de toestemming van betrokkenen verkregen is (indien zulke toestemming vereist is).
1.4 – Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kunnen de gronden voor een dergelijke verwerking van Persoonsgegevens variëren. In die zin is gegevensverwerking over het algemeen noodzakelijk voor: (i) de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele afspraken (bijvoorbeeld omtrent het beheer, de uitvoering en monitoring van de Diensten voorzien in de Order); (ii) het nastreven van de legitieme belangen van D&B inzake het beheren en bewaken van D&B’s relaties, in het bijzonder van commerciële aard, met D&B’s Afnemers en bij de organisatie van D&B’s communicatieactiviteiten in het algemeen; en (iii) de naleving van wet- en regelgeving door D&B.
1.5 – De verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de Order en enige verlenging daarvan, en voor een maximale periode van tien (10) jaar na het einde van de Order, wat noodzakelijk is om de eerdere genoemde doeleinden te bereiken.
1.6 – De hierin genoemde Persoonsgegevens zijn bedoeld voor, afhankelijk van de Diensten:
 • D&B;
 • of diens partner DUN & BRADSTREET en de dochterondernemingen, aangesloten entiteiten en leden van het wereldwijde netwerk van DUN & BRADSTREET’ (hierna het “WWN”),
 • en mogelijk voor diens leveranciers en/of contractuele of commerciële partners uitsluitend voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.
Sommige van de verzamelde Persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierboven vermeld doeleinden worden meegedeeld aan derden, gevestigd buiten de Europese Unie. Deze derden kunnen entiteiten zijn van de groep waartoe D&B behoort. Indien een geval zoals beschreven in deze paragraaf zich voordoet, dan zal D&B getekende Standard Contractual Clauses (SCC) van de EC met deze derden overeen zijn gekomen dan wel overeenkomen om de transmissie van informatie in de groep te kunnen regluren, alsmede naar diens providers en/of partners.

1.7 – In overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving hebben de betrokkenen die betrokken zijn bij de verwerking van Persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van dit artikel (i) het recht op opvraging, toegang, correctie, verwijdering en/of overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens, evenals het recht om de beperking van hun verwerking te verkrijgen en het recht om bezwaar te maken (tegen de verwerking van Persoonsgegevens, evenals op prospectie, inclusief commerciële prospectie), (ii) het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van diens Persoonsgegevens en de manier waarop betrokkenen wensen dat deze rechten worden uitgeoefend na hun overlijden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een eenvoudig schriftelijk verzoek per post gericht aan het volgende adres: Dun & Bradstreet Belgium NVInter Acces ParkPontbeekstraat 41702DilbeekBelgië of per e-mail op het volgende adres: dpo@altares.com. 

Voor meer informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de door D&B aangestelde Functionaris Gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@altares.com.

De betrokkene kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, belast met de bescherming van Persoonsgegevens, indien wordt geoordeeld dat Persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens in databases
2.1 Omschrijving en doel
2.1.1 Verwerking van Belgische en Luxemburgse data door D&B in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke

2.1.1.1 – D&B, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijkeverwerkt data inzake Belgische en Luxemburgse bedrijven en diens managers – welke data Personsgegevens kan bevatten – ten behoeve van het verlenen van oplossingen aan bedrijven inzake “Risk Management”“Sales & Marketing”, “Compliance” en “Data Management”, welke bijdragen aan de veiligheid van transacties door bedrijven in staat te stellen hun financiële risico’s te beheren, een betere kennis van hun klanten, partners en leveranciers te ontwikkelen, ook voor marketingdoeleinden, en om te voldoen aan de verschillende wettelijke vereisten die van toepassing zijn op hun bedrijf, zoals bescherming tegen fraude, corruptie en het witwassen van geld. 

2.1.1.2 – In deze context kunnen de volgende Persoonsgegevens verwerkt worden, van welke aard dan ook, met betrekking tot:
 • professionele activiteit van de betrokkenen, inclusief gegevens met betrekking tot hun identificatie (bv. namen, voornamen, geboortedatum) en hun contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer),
 • beroepsleven van de betrokkenen (bv. kapitaalkoppeling, registratienummer, DUNS®-nummer, bedrijfsnaam,
 • geregistreerd kantooradres),
 • economische en financiële informatie (bv. balansen, collectieve procedures, juridische gebeurtenissen),
 • en meer in het algemeen alle Persoonsgegevens die nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.
2.1.1.3 – De categorieën betrokkenen zijn de volgende:
 • natuurlijke personen van wie de informatie nodig is om Belgische en Luxembourgse bedrijven te bestuderen, en in het bijzonder statutaire leiders of operationeel directeuren,
 • natuurlijke personen zoals handelaars, ambachtslieden, vrije beroepen en andere individuele ondernemers.
2.1.1.4 – De aard van de bewerkingen die met de Persoonsgegevens worden uitgevoerd is verzameling, kwalificatie, verbetering en analyse.
2.1.1.5 – Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn voornamelijk afkomstig uit/van (i) openbare bronnen, aangezien de D&B Belgische en Lumxeburgse database met name gebaseerd zijn op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (ii) Luxemburgse Handelsregister (RCS Luxembourg) (iii) uit privébronnen en (iV) D&B’s Afnemers.
2.1.1.6 – De gronden voor dergelijke verwerking van Persoonsgegevens kunnen variëren. In dit opzicht is gegevensverwerking in het algemeen noodzakelijk om (i) de legitieme belangen van D&B na te streven bij het aanbieden van producten en diensten om haar klanten te helpen hun financiële risico’s en de relatie met hun eigen klanten te beheren; en (ii) de legitieme belangen van de klanten van D&B na te streven om producten en diensten te gebruiken die hen in staat stellen hun financiële en commerciële relaties beter te beheren en om aan enkele van hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
2.1.1.7 – De aldus verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die varieert naargelang hun aard en het doel waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.
2.1.2 De verwerking van internationale data door Dun & Bradstreet in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke
2.1.2.1 – DUN & BRADSTREET, als verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt gegevens over bedrijven en hun managers over de gehele wereld – welke gegevens Persoonsgegevens kan bevatten – om producten en diensten aan te bieden die haar afnemers helpt bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen.
2.1.2.2 – Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn gegevens van welke aard dan ook met betrekking tot de professionele activiteit van betrokkenen, inclusief gegevens met betrekking tot:
 • hun identificatie (bv. namen, voornamen, geboortedatum) en hun contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer, faxnummer);
 • hun professionele leven (bv. kapitaalverbindingen, registratienummer, DUNS®-nummer, bedrijfsnaam, adres van de maatschappelijke zetel, professionele contactgegevens, functie, domeinnaam, beroepsverenigingen);
 • economische en financiële informatie (bv. effectieve eigenaar, balansen, collectieve procedures, juridische kennisgevingen, betalingsgeschiedenissen, schulden, activa), strafrechtelijke veroordelingen, overtredingen en veiligheidsmaatregelen (kranten- en persartikelen over strafrechtelijke veroordelingen);
 • en meer in het algemeen alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.
2.1.2.3 – De categorieën betrokkenen zijn de volgende: natuurlijke personen van wie de informatie nodig is om bedrijven over de hele wereld te bestuderen, en in het bijzonder individuele bedrijven, bedrijfsmanagers, aandeelhouders, beheerders, professionele contacten.
2.1.2.4 – De aard van de bewerkingen die met Persoonsgegevens worden uitgevoerd is verzameling, kwalificatie, verbetering en analyse.
2.1.2.5 – Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn afkomstig van DUN & BRADSTREET’s dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, evenals leden van DUN & BRADSTREET’s WWN. Als zodanig kunnen ze afkomstig zijn van (i) openbare bronnen (en in het bijzonder wetshandhavingsinstanties of openbare registers) en (ii) privébronnen.
2.1.2.6 – De gronden voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens kunnen variëren. In dit opzicht is de verwerking van gegevens in het algemeen noodzakelijk om de legitieme belangen van DUN & BRADSTREET na te streven bij het aanbieden van commerciële producten en diensten om haar afnemers te helpen hun financiële risico’s en de relatie met hun eigen klanten te beheren. De aldus verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die varieert naargelang hun aard en het doel waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.
2.1.2.7 – De verzamelde Persoonsgegevens worden verwerkt door DUN & BRADSTREET om scores en beoordelingen te maken, evenals aangepaste profielen voor hun klanten. DUN & BRADSTREET neemt geen enkele beslissing met betrekking tot de entiteiten die aanwezig zijn in haar database, houdt geen zwarte lijsten bij en doet geen aanbevelingen om zaken te doen met een entiteit aan diens afnemers.
2.2 De ontvangers van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn bedoeld voor D&B, haar partner DUN & BRADSTREET en dochterondernemingen, gelieerde entiteiten en leden van DUN & BRADSTREET’s WWN, hun afnemers en mogelijk hun leveranciers en/of contractuele of commerciële partners, uitsluitend voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden. Sommige van de verzamelde Persoonsgegevens kunnen met name worden meegedeeld aan derden buiten de Europese Unie, uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden. Deze derde partijen kunnen entiteiten zijn van de groep waartoe D&B behoort en hebben standaard contractbepalingen ondertekend met D&B om de overdracht van informatie binnen de groep te reguleren, evenals hun leveranciers en/of partners.
2.3 De rechten van betrokkenen

2.3.1
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebben de betrokkenen (i) het recht op opvraging, toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens, evenals het recht om beperking van hun verwerking te verkrijgen en het recht om bezwaar te maken (tegen de verwerking van hun gegevens, evenals tegen prospectie, inclusief commerciële prospectie), (ii) het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van Persoonsgegevens en de manier waarop betrokkenen wensen dat deze rechten worden uitgeoefend na hun overlijden.

2.3.2
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een eenvoudig schriftelijk verzoek vergezeld van een kopie van beide zijden van een ondertekend identiteitsbewijs dat per post wordt verzonden naar het volgende adres: Dun & Bradstreet Belgium NVInter Acces ParkPontbeekstraat 41702 DilbeekBelgiumBelgië of per e-mail op het volgende adres: dpo@altares.com. 

Voor meer informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan de door D&B aangestelde Functionaris Gegevensbescherming worden gecontacteerd op het volgende adres: dpo@altares.com.

2.3.3
Betrokkenen kunnen in ieder geval een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, belast met de bescherming van Persoonsgegevens, indien wordt geoordeeld dat Persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving.

D&B en DUN & BRADSTREET, als verwerkingsverantwoordelijken van hun Belgische, Luxemburgse en internationale database, verplichten zich respectievelijk om de bepalingen van het recht van de Europese Unie en de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens na te leven.

3. Verwerking van persoonsgegevens van afnemer ten behoeve van de verstrekking van diensten door D&B in de hoedanigheid van verwerker
3.1 D&B verplichtingen
3.1.1 De verwerking van persoonsgegevens

3.1.1.1 – D&B kan als verwerker toegang krijgen tot bepaalde Persoonsgegevens voor het verlenen van bepaalde Diensten. D&B kan dus worden verplicht om dergelijke Persoonsgegevens te verwerken namens de Klant, die dan optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, met als enig doel het verlenen van Diensten en voor de duur van de Order.

3.1.1.2 – Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn gegevens van welke aard dan ook met betrekking tot de professionele activiteit van betrokkenen, inclusief gegevens met betrekking tot:
 • hun identificatie (bv. namen, voornamen, geboortedatum) en hun contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer);
 • hun beroepsleven (bv. kapitaalverbindingen), economische en financiële informatie (bv. balansen, collectieve procedures, juridische mededelingen);
 • en meer in het algemeen alle Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Order.
3.1.1.3 – De categorieën betrokkenen zijn: de klanten, leveranciers, partners en/of prospects van de Afnemer, inclusief natuurlijke personen van wie de informatie nodig is om de voordelen en Diensten te verlenen, en in het bijzonder de statutair bestuurders of operationele managers.
3.1.1.4 – De aard van de bewerkingen die met Persoonsgegevens worden uitgevoerd bestaat uit kwalificatie en verbetering.
3.1.2 Beveiliging en geheimhouding
3.1.2.1 – D&B zorgt ervoor dat alle relevante maatregelen worden geïmplementeerd om de veiligheid, en in het bijzonder de vertrouwelijkheid, te waarborgen van alle Persoonsgegevens waartoe zij toegang heeft of die aan D&B kunnen worden meegedeeld voor de uitvoering van de Order. Bovendien verbindt D&B zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, rekening houdend met het kennisstadium, de implementatiekosten en de aard, omvang, context en doel van de verwerking van Persoonsgegevens, die voor D&B en haar medewerkers nodig zouden zijn om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
3.1.2.2 In deze context verbindt D&B zich in het bijzonder om:
 • Geen Persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen voor andere doeleinden dan de uitvoering van zijn verplichtingen voor het leveren van de Diensten namens de Afnemer onder een Order;
 • Om dergelijke Persoonsgegevens alleen te verwerken of te raadplegen in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Afnemer (de Partijen erkennen dat D&B die handelt in het kader van de uitvoering van de Order valt onder het begrip gedocumenteerde instructie), inclusief met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie, tenzij dit verplicht is op grond van de wetgeving van de Europese Unie of de wetgeving van een lidstaat waaraan D&B is onderworpen. In dat geval zal D&B de Afnemer informeren over deze verplichting alvorens Persoonsgegevens te verwerken, tenzij de toepasselijke wetgeving dergelijke informatie verbiedt om gewichtige redenen van algemeen belang;
 • Om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van Persoonsgegevens te behouden om ervoor te zorgen dat deze niet worden vervormd of beschadigd, dat onbevoegde derden er toegang toe hebben en om elke toegang te voorkomen die niet eerder door de Afnemer is geautoriseerd;
 • Alle maatregelen te nemen om (i) de constante vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de gebruikte verwerkingssystemen en diensten te waarborgen, (ii) de beschikbaarheid van en toegang tot Persoonsgegevens binnen een passende termijn te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident, en (iii) regelmatig de effectiviteit van deze maatregelen te testen, analyseren en evalueren;
 • Om ervoor te zorgen dat de personen die gemachtigd zijn om dergelijke Persoonsgegevens te verwerken, onderworpen zijn aan een passende contractuele of wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid en;
 • Aan het einde van de Order, volgens de instructies van de Afnemer, om de Persoonsgegevens die namens de Afnemer zijn verwerkt terug te geven en om alle handmatige of geautomatiseerde bestanden waarin deze gegevens zijn opgeslagen, inclusief eventuele kopieën daarvan, te vernietigen, tenzij het recht van de Europese Unie of Belgische en Luxemburgse wetgeving vereist dat D&B dergelijke Persoonsgegevens bewaart.

3.1.2.3 – De middelen die door D&B worden geïmplementeerd om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen, dienen in overeenstemming te zijn met de stand van de techniek op dit gebied. D&B verbindt zich ertoe deze middelen gedurende de uitvoering van de Order in stand te houden en, anderszins, de Afnemer daarover onmiddellijk te informeren. In elk geval verbindt D&B zich ertoe om, in het geval van een wijziging van middelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van dergelijke Persoonsgegevens te verzekeren, deze te vervangen door middelen met gelijkwaardige of superieure prestaties.
3.1.3 Subverwerking
3.1.3.1 – De Afnemer erkent dat D&B het recht heeft om andere verwerkers (hierna “subverwerkers” genoemd) te gebruiken om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren. Subverwerkers worden geïdentificeerd in de Orders.
3.1.3.2 – D&B zal de Afnemer, via de e-mail die door de Afnemer in de Order is meegedeeld, op de hoogte brengen van elke voorgenomen wijziging met betrekking tot de toevoeging of vervanging van subverwerkers. De Afnemer heeft dan 48 (achtenveertig) uur vanaf de datum van ontvangst van deze informatie om zijn bezwaren kenbaar te maken. Deze onderaanneming kan alleen worden uitgevoerd indien de Afnemer geen bezwaar heeft gemaakt binnen de overeengekomen termijn.
3.1.3.3 – D&B verbindt zich er verder toe dat subverwerkers de verplichtingen van de Order en de toepasselijke wetgeving zullen naleven. D&B verbindt zich ertoe hiertoe een schriftelijke overeenkomst af te sluiten met elke subverwerker, waarbij wordt gespecificeerd dat in geval van niet- naleving door een subverwerker van zijn verplichtingen inzake de bescherming van Persoonsgegevens, D&B volledig aansprakelijk blijft jegens de Afnemer.
3.1.4 Ondersteuning
3.1.4.1 – D&B verbindt zich in diens hoedanigheid van verwerker er ook toe om de Afnemer bij te staan, tot de hoogte van zijn verplichtingen onder de Order en, indien van toepassing, onder operationele en financiële voorwaarden die tussen de partijen moeten worden overeengekomen.

3.1.4.2 – D&B zal de Afnemer assisteren bij het nakomen van diens eigen verplichtingen met betrekking tot de beveiliging en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens.

3.1.4.3 – D&B zal de Afnemer assisteren bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) indien dit vereist is door de aard van de verwerking, en indien van toepassing, in geval van eventuele vereiste voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit.
3.1.4.4 – D&B zal de Afnemer assisteren bij het beheer van verzoeken voor de uitoefening van de rechten verleend aan betrokkenen onder de Toepasselijke Wetgeving (recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van Persoonsgegevens, recht op bezwaar en recht op beperking van de verwerking, recht om niet onderworpen te worden aan geutomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering) en de te verstrekken antwoorden. Het beheer van dergelijke verzoeken is niet de plicht van D&B. D&B zal daarom niet zelf op dit soort verzoeken ingaan. Desalniettemin zal D&B de Afnemer, via de e-mail die door de Afnemer in de Order is meegedeeld, op de hoogte brengen van elk verzoek dat in dit verband wordt ontvangen. Op schriftelijk verzoek van de Afnemer zal D&B de Afnemer ook alle informatie verstrekken waarover D&B beschikt en die nodig kan zijn voor de verwerking van verzoeken van betrokkenen en de voorbereiding van passende antwoorden op de uitoefening van hun rechten.
3.1.4.5 – D&B verbindt zich er verder toe de Afnemer te informeren indien, naar zijn mening, een instructie een schending vormt van de Toepasselijke Wetgeving of andere bepalingen van de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens waaraan D&B onderworpen is.
3.1.5 Verificatie
3.1.5.1 – De Afnemer heeft het recht om elke verificatie uit te voeren die hij nuttig acht om na te gaan of D&B zijn verplichtingen inzake de bescherming van Persoonsgegevens nakomt, in het bijzonder door middel van audits of inspecties. Deze verificaties kunnen worden uitgevoerd door de Afnemer zelf of door een derde die hij voor dit doel heeft geselecteerd, aangesteld en gemandateerd, niet zijnde een concurrent van D&B. In deze context zal D&B de Afnemer of genoemde derde de nodige informatie bezorgen om deze verificaties mogelijk te maken en om het bewijs te leveren van de naleving van de bovengenoemde verplichtingen en verbindt D&B zich ertoe bij te dragen tot de genoemde verificaties door samen te werken met de Afnemer.
3.1.5.2 – Het aantal audits dat tijdens een contractjaar mag worden uitgevoerd, is beperkt tot 1 (één) audit, tenzij D&B ernstig tekortschiet in het nakomen van diens verplichtingen, in welk geval de Afnemer om een aanvullende audit of inspectie kan verzoeken.
3.1.5.3 – Met het oog op deze verificatiewerkzaamheden zal de Afnemer D&B per aangetekende brief met ontvangstbevestiging minstens 30 (dertig) dagen voor de geplande datum van de audit of inspectie op de hoogte brengen en een gedetailleerd plan van zijn verzoek opnemen in deze kennisgeving.
3.1.5.4 – De audits worden uitgevoerd op kosten van de Afnemer, inclusief de interne kosten van D&B, in het bijzonder de werkdagen van haar personeel, waarbij wordt gespecificeerd dat de prijs van 1 (één) werkdag a € 850,00 exclusief btw in rekening wordt gebracht.
3.1.5.5 – De duur van de verificatieactiviteiten zal niet langer zijn dan 3 (drie) werkdagen.
3.1.5.6 – Verificatieactiviteiten moeten plaatsvinden tijdens de normale kantooruren van de kantoren van D&B en zullen worden uitgevoerd op een manier die de levering van de Diensten of enige andere activiteit die door D&B wordt uitgevoerd ten behoeve van haar andere Afnemers, die altijd zullen prevaleren boven de verificatieactiviteiten, niet hindert. D&B kan deze verificatieactiviteiten op elk moment onderbreken indien de levering van de Diensten of enige andere activiteit die door D&B ten behoeve van haar andere klanten wordt uitgevoerd vereist dat de middelen die voor de audits worden gebruikt voor andere doeleinden moeten worden ingezet.
3.1.5.7 – Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de volgende zaken niet het onderwerp van verificatie kunnen zij: alle financiële gegevens of Persoonsgegevens die geen betrekking hebben op de Afnemer en/of diens klanten, leveranciers etcetera, alle informatie waarvan de openbaarmaking de beveiliging van de systemen en/of gegevens van D&B zou kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld een risico opleveren voor de vertrouwelijkheid van informatie) of andere afnemers of de broncode van de computerprogramma’s die wordt gebruikt bij het verlenen van de Diensten.
3.1.5.8 – Elke persoon belast met de verificatie kan slechts worden toegelaten tot een gebouw van D&B of een van zijn verwerkers na identificatie. De Afnemer moet de oprechtheid verzekeren van de personen die gemachtigd zijn om de verificatieactiviteiten uit te voeren, ongeacht of ze in dienst zijn van de Afnemer of een extern auditkantoor, en de Afnemer garandeert D&B dat deze personen absolute geheimhouding respecteren van de informatie die onder hun aandacht kan komen in de context van de verificatieoperaties.
3.1.5.9 – De persoon die belast is met en verantwoordelijkheid draagt voor de verificatieactiviteiten mag geen enkel document, bestand, gegeven of informatie geheel of gedeeltelijk kopiëren, noch foto’s maken, digitaliseren of geluids-, video- of computeropnamen maken. De auditor kan niet vragen om alle of een deel van deze elementen te verstrekken of naar hem te sturen. D&B kan een review van vertrouwelijke documenten organiseren in een beveiligde, afgeschermde ruimte.
3.1.6 Functionaris Gegevensbescherming

D&B heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, die bereikt kan worden via het volgende e-mailadres: dpo@altares.com.

3.1.7 Verwerkingsregister

D&B onderhoudt een verwerkingsregister, met daarin de verwerkingen die namens de Afnemer worden verricht opgenomen zijn, in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving.

3.2 Afnemersverplichtingen
3.2.1 – De Afnemer, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, is verantwoordelijk voor het verwerken van de Persoonsgegevens die geïmplementeerd of gecreëerd zijn in verband met de levering van de Diensten. De Afnemer garandeert zich in dit verband te houden aan de Toepasselijke Wetgeving.
3.2.2 De Afnemer heeft in de Orders zijn instructies gedocumenteerd met betrekking tot de uitvoering van die Order, en in het bijzonder de verwerking van Persoonsgegevens die in deze context namens hem door D&B moeten worden geïmplementeerd.
3.2.3 Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt de Afnemer zich ertoe te zorgen voor:
 • de rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie van het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens (inclusief informatie over betrokkenen, of het verzamelen van hun toestemming indien nodig, in het bijzonder vanwege het doel of de verwerkingsmethoden of vanwege de Persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt) en;
 • dat dergelijke Persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een specifiek, expliciet en legitiem doel en niet worden verwerkt voor andere doeleinden die onverenigbaar zijn met dat oorspronkelijke doel;
 • dat Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met de levering van de Diensten adequaat, relevant, niet buitensporig en beperkt zijn tot wat nodig is met het oog op de nagestreefde doeleinden, en dat het verzamelen van dergelijke gegevens niet onrechtmatig is, in het bijzonder indien de verwerking Persoonsgegevens bevat met betrekking tot misdrijven, strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen. De Afnemer verbindt zich ertoe om geen bijzondere Persoonsgegevens te verstrekken, behalve indien nodig voor het doel van de verwerking en na het verkrijgen van de toestemming van de betrokkene. Onder bijzondere Persoonsgegevens moet worden verstaan Persoonsgegevens onder specifieke bescherming zoals religieuze, vakbondsgerelateerde, filosofische of politieke meningen of activiteiten, gezondheidsgegevens en aanverwante biometrische gegevens, genetische gegevens of gegevens met betrekking tot het leven of de seksuele geaardheid van betrokkenen.
 • de kwaliteit, actualiteit, volledigheid en juistheid van Persoonsgegevens;
 • de Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die de identificatie van betrokkenen alleen mogelijk maakt voor een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. In dit verband is het ook de verantwoordelijkheid van de Afnemer om de gewenste bewaartermijnen voor de Persoonsgegevens vast te stellen en aan D&B mee te delen, zodat deze kunnen worden geïmplementeerd in het kader van de levering van de Diensten, behoudens tegenstrijdige regelgevende, wettelijke of contractuele bepalingen die van D&B eisen om Persoonsgegevens gedurende een specifieke bewaartermijn te bewaren;
 • De autorisatie voor Persoonsgegevens is strikt beperkt tot Gebruikers die hiervan op de hoogte moeten zijn, op basis van de regel van de minste rechten;
 • De eerbiediging van de rechten van betrokkenen (recht op toegang, ondervraging, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, enz.) en om te reageren op de manier en binnen de termijnen bepaald door de bepalingen die van toepassing zijn op de verzoeken van de betrokkenen.
3.2.4 – De Afnemer vrijwaart D&B van elke claim van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt in het kader van de levering van de Diensten.
3.2.5 – De Afnemer, als verwerkingsverantwoordelijke, verbindt zich ertoe D&B alle informatie en elementen te verstrekken die nodig zijn om te voldoen aan zijn eigen verplichtingen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens.
4. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht
4.1 De Persoonsgegevens die onder deze Bijlage vallen, inclusief de Persoonsgegevens van de Afnemer alsmede Persoonsgegevens van de Afnemer van D&B in databases en Persoonsgegevens die door de Afnemer worden meegedeeld voor de levering van Diensten door D&B als onderaannemer, kunnen worden overgedragen aan entiteiten die zich bevinden in:
 • een lidstaat van de Europese Unie, waardoor een passend beschermingsniveau wordt gegarandeerd;
 • een land dat profiteert van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, waardoor een passend beschermingsniveau wordt gegarandeerd;
 • een derde land waarmee D&B en DUN & BRADTREET een specifieke overeenkomst hebben gesloten over gegevensbescherming en modelcontractbepalingen, waardoor passende garanties voor de betrokkenen worden gegarandeerd.
4.2 – Een kopie van de hierboven genoemde garanties kan worden verkregen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van D&B, op het volgende e- mailadres: dpo@altares.com.

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor